دریا نیوزغارتگران کف دریا

دریانیوز: هشدارهای کارشناسان محیط زیست ودلسوزان شیلات درمورد ازمیان رفتن اکوسیستم و واردشدن آسیب های جبران ناپذیر بر ذخایر آبزیان آب های سرزمینی مان نیز بخاطرمنافع عده ای زیاده خواه ذی نفوذ،شنونده ای نداشت 

، 09:39   /   کد خبر: 36804   /   تعداد بازدید: 188


دریانیوز: درشماره 154 روزنامه دریا به تاریخ 21 آذر1384 مطلبی ازنگارنده این سطوربه چاپ رسید تحت عنوان « دلفین های مهربان» که حکایت دردمندانه و درد دل های صیادانی بود که ازحضورکشتی های غول پیکرچینی درآب های سرزمینی خود به تنگ آمده و برای رهائی ازچنگال بی رحمانه صیدبی رویه توسط کارخانه های عظیم شناورآنان ، از مسئولین استمداد می طلبیدند.دراثراین تجاوزبه گنجینه ومنابع ملی باهمراهی رانت خواران وطنی ، هرروزصف بیکاران وجوانان سرزمین مکران طولانی ترمی شد وسفره این صیادان بینوا کوچک وکوچکترمی گردید. وهرروزتعدادبیشتری برای تامین مایحتاج خود، بناچار به قاچاق سوخت ، موادمخدر، مشروبات الکلی وحتی قاچاق انسان وآدم بری ، روی می آوردند . متاسفانه صدای آنان درآن زمان شنیده نشد وهشدارهای کارشناسان محیط زیست ودلسوزان شیلات درمورد ازمیان رفتن اکوسیستم وواردشدن آسیب های جبران ناپذیربر ذخایر آبزیان آب های سرزمینی مان نیز بخاطرمنافع عده ای زیاده خواه ذی نفوذ،شنونده ای نداشت و آب های عمان وخلیج فارس همچنان جولانگاه این غارتگران منابع وآبزیان ما می گردید. حتی به موجودات مهربانی چون دلفین ها رحم نشد وبی رحمانه شکارشدند ولاشه های بی جان این موجودات دوستداشتنی ، به ساحل رسیدند وبدین ترتیب طبل رسوائی این غارتگران اجنبی و وطنی به صدادرآمد وصدایش درهمه جاپیچید .

چند روزپیشه بازعکس هائی ازلاشه دلفین های مهربان درفضای مجازی منعکس گردید وبعداز مطالعه گذرائی پیرامون چگونگی مرگ این حیوانات دوست داشتنی ، متوجه شدم که چینی ها درآب های جنوبی ایران، همچنان دوراز سواحل خودو به سود کشورمطبوعشان وبه زیان کشورهای دیگر، باصیادی مدرن کف دریاهارابلدوزر وجارو می کنند . براساس کارشناسی های انجام شده وقتی سرعت وحجم صید بالاترازسرعت جایگزینی وبازیابی آبزیان باشدباعث کاهش میزان آبزیان می گردد و مطابق بهره برداری پایدار نیست . همچنین مطابق این شیوه صید یعنی روش صیدمخرب ترال کف یاکفروب بسیاری ازگونه های باارزش ودرخطر نیز صید می شوند و گونه های در خطر و محافظت شده درجنوب ایران مانند همین دلفین ها ولاکپشت هانیز درمعرض خطر این صیادی بی رویه قرارمیگیرند. البته برای نگارنده این مساله موضوعی آشناو مسبوق به سابقه می باشد زیرا درهمان زمان که مقاله دلفین های مهربان راتهیه می نمودم ، مرحوم پدرگرامی ام ناخدا احمد به درستی به خطرات اینگونه صیادی بی رحمانه و حتی جنایتکارانه پرداخته بودند و به این موضوع اشاره داشتند که:« این روش صید چینی ها چگونه مرجان ها را که یکی اززیستگاه های عمده آبزیان هستند ازبین میبرند وطعمه ماهی هایی چون ماهی هور میش ماهی وشیر ماهی که همانا ساردین و متو و حشینه و...هستند راازمیان می برند وبدین ترتیب مشکلات معیشتی واقتصادی برای جمعیت بومی وفرابومی ایجاد میکنند وآسیب جدی ای به آبزیان می رساند و سرمایه ملی را بخاطر بعضی ازمنافع کوتاه مدت اقتصادی واعمال سیاست ها واستراتژی های راهبردی ایکه بردرستی آنها باید شک کرد ، ازبین میرود . شما وقتی نان راازسرسفره مردم کم میکنید برای جبران آن ناگزیربه هرکاری که بتوانند برای ادامه زندگی دست می زنند.

زمانی قاچاق کالا حتی ازنوع مجازش قباحت داشت ومردم اینجا به آن نزدیک نمی شدند اماامروزه می بینیم که قبح این کار از بین رفته است. درگذشته مابرای کنترل صید علیرغم کم بودن شناورهای بزرگ حتی با صیادان هموطن خود که برای صید تابستانی هوور از کنارک و چابهاربه جاسک می آمدند ، برخورد می کردیم واجازه نمی دادیم تا صید راازحد خود بگذرانند وازعرف و قانون نانوشته صید تجاوز کنند. خانه های ما کمترازصدمتربا دریا فاصله داشت وصید ساحلی و انتظاری به سادگی قابل دسترس بود . تفریح و سرگرمی بچه ها وحتی زنان ما صیادی کنارساحل بود و ساحل برخلاف امروز که دیوارکشی وحصارکشی شده ، مامن وجای امنی برای آرامش روح وروان مابحساب می آمد. امروزشناورهای کوچک و قایق های ما باید روزانه شصت هفتادمایل ازساحل دورشوند و نقطه به نقطه سرگردان بدنبال صید درچرخش باشند و اغلب باصرف صدو بیست تا صدوشصت لیتر بنزین ، دست خالی به خانه برگردند . صیادان ما میگویند حتی صیادان اماراتی هم که ازتجهیزات ناوبری بافناوری بالا وهرقایق با چهارموتور و امکانات رفاهی برای صید به نزدیکی آبهای سرزمینی ما می آیند ، ازوضعیت بد امروز کلافه شده اند. همه این ها نتیجه تصمیم های بی مطالعه واغلب منفعت طلبانه بالادستی هاست.» درمورد کمبود ماهی درجاسک ، بندر عباس وقشم سردار علیرضاتنگسیری یکی ازفرماندهان سپاه گفته بود که : « نمی توان چشم هارا دربرابر واقعیت ها بست و ما محکم دربرابر کسانی که نان را از سر سفره صیادان سنتی ربوده اند ایستاده ایم » وایضافرمانده نیروی دریائی سپاه دراین مورد گفته است :« باورم شد که مافیائی پشت ماجرای صید ترال وکشتی های چینی وجود دارد این صید در کانتینر ها منجمد شده به خارج کشور می رود» در5 شهریور 97 ودربرنامه تلویزیونی « حالاخورشید»

محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه جمهوری اسلامی به رضارشیدپورمجری تلویزیون گفته بود که :« درهمه جای دنیا اجازه میدهند که درسواحلشان و آنجا که خودشان نمی توانند استفاده کنند دیگران استفاده کنند. قاعده اش این است که به دیگران اجازه صید بدهید . خیلی ها این کار رامی کنند». برخلاف تکذیب شیلات ، محمد حسن زاده معاون اموربندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادرودریانوردی درباره فعالیت کشتی های صیادی چینی درآب های خلیج فارس ودریای عمان گفته بود (27 مرداد 98):« چینی ها قراردادی درقالب اجاره بلند مدت با شیلات ایران دارند. این کشتی ها از فناوری صید ماهی درعمق 200 متری برخوردارند که این فناوری درمیان شناورهای ایران وجود ندارد.» برپایه همین مجوزها و با این شیوه صید فقط دریک مورد 90 تن میگو در منطقه جاسک صید کرده اند واغلب نیز صید آنها دراین منطقه از میزان هفتاد تن واز همه گونه ها ، تجاوز می کند.امروز معلوم شده که چینی ها بااستفاده از سانسوروغیرشفاف بودن میزان صید خود ، دام صیادی صنعتی باقناوری نابودکننده محیط زیست خودراتاکرانه های دورو درشمال اقیانوس آرام سواحل آمریکای جنوبی وباحضورگسترده آن درآفریقای غربی وبخش هائی ازآسیا ، پهن کرده است حالا صید درآبهای جنوبی کشورما که جای خود دارد.

حیدرحیدری نژاد ( حیدر احمد )/دریا