دریا نیوزمعاون علمي و فناوري رئيس جمهور: جهت گيري اقتصاد دانش بنيان در هرمزگان دريامحور باشد

دریا نیوز: معاون علمي و فناوري رئيس جمهور گفت: دريا يک منبع بزرگ براي توليد ثروت است و جهت گيري اقتصاد دانش بنيان در هرمزگان بايد دريامحور باشد

، 12:45   /   کد خبر: 35048   /   تعداد بازدید: 400


دریا نیوز: معاون علمي و فناوري رئيس جمهور گفت: دريا يک منبع بزرگ براي توليد ثروت است و جهت گيري اقتصاد دانش بنيان در هرمزگان بايد دريامحور باشد.

به گزارش خبرنگار دريا ، دکتر سورنا ستاري در نشست رونق توليد و اقتصاد دانش بنيان استان هرمزگان، عنوان کرد: توسعه درون زا براساس پتانسيل هاي سرزميني و نيروي انساني به طور جدي در اولويت پيگيري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري قرار دارد.وي با بيان اينکه نيروي انساني پايه اقتصاد دانش بنيان مي باشد، افزود: استان هرمزگان ظرفيت هاي بسيار خوبي به لحاظ سرزميني و نيروي انساني به خصوص در حوزه دريا دارد.معاون علمي و فناوري رئيس جمهور افزود: دريا يک منبع بزرگ براي توليد ثروت است و جهت گيري اقتصاد دانش بنيان در هرمزگان بايد دريامحور باشد و بتوانيم در همه عرصه هاي مربوط به دريا ظرفيت‌ها را فعال کنيم.ستاري خاطرنشان کرد: تعداد شرکت هاي دانش بنيان استان هرمزگان در سال هاي اخير افزايش بسيار خوبي يافته است.وي گفت: اين شرکت‌ها با ايده‌هاي خوب خود مي‌توانند طرح هاي مناسبي را براي توسعه کسب و کار و اشتغال در هرمزگان اجرا کنند.