دریا نیوزمعاون شهرسازي و معماري راه و شهرسازي هرمزگان خبر دا د: بررسي بازنگري طرح تفصيلي شهر رودان

، 13:13   /   کد خبر: 34399   /   تعداد بازدید: 65


دریا نیوز: معاون شهرسازي و معماري اداره کل راه و شهرسازي هرمزگان از بررسي بازنگري طرح تفصيلي شهر رودان در جلسه كميته فني كميسيون ماده پنج قانون شورايعالي شهرسازي و معماري خبر داد.

به گزارش خبرنگار دريا ؛ ابراهيم رستم گوراني با بيان اينکه بازنگري طرح تفصيلي شهر رودان در شورايعالي شهرسازي و معماري ايران مطرح گرديده است، عنوان کرد: تهيه طرح تفصيلي شهر رودان پس از طي سال ها و گذشت افق زماني طرح تفصيلي ملاك عمل، با همكاري شهرداري رودان و راه و شهرسازي هرمزگان با مشاور ذيصلاح شهرسازي جهت بازنگري در ارديبهشت ماه سال 1396 آغاز شد. وي افزود: جلسه کميته فني كميسيون ماده پنج قانون شورايعالي شهرسازي و معماري به منظور تعيين راهبردها و اهداف كلي در تهيه طرح تفصيلي رودان با حضور شهردار و مهندسين مشاور در اداره كل راه و شهرسازي استان برگزار شد.

معاون شهرسازي و معماري اداره کل راه و شهرسازي هرمزگان اضافه كرد: رودان به عنوان يكي از مهمترين شهرها در شرق استان هرمزگان از اهميت ويژه اي به لحاظ جمعيتي، اقتصاد و كشاورزي برخوردار است.

گوراني گفت: برهمين اساس نظم بخشي به ساخت و سازهاي شهري رودان از طريق تهيه و اجراي دقيق و صحيح طرح هاي تفصيلي و ايجاد ساز و کارهاي قانوني با توجه به گسترش پويش شهرنشيني اين شهر، مهمترين هدف شهرسازي و مديريت شهري براي اين طرح است.

وي در تشريح جزئيات بازنگري طرح تفصيلي شهر رودان گفت: اين شهر در سال 96 داراي 36196 نفر جمعيت بوده است كه در افق طرح با محدوده اي به ميزان 1075هكتار و جمعيت 44930 نفر پيش بيني شده است.معاون شهرسازي و معماري اداره کل راه و شهرسازي هرمزگان يکي از دستاوردهاي مهم تهيه طرح تفصيلي را زيست پذيري شهرها دانست و کيفي‌سازي‌ زندگي را از جمله دلايل تهيه طرح تفصيلي عنوان کرد.گوراني اظهار داشت: با توجه به ماهيت كشاورزي اين منطقه، رويكرد اصلي در تهيه طرح تفصيلي شهر رودان حفظ اراضي زراعي و باغي موجود و جلوگيري از تخريب اين اراضي مي باشد زيرا در طرح هاي تفصيلي فقط کالبد شهري مدنظر نيست بلكه بهبود زيست شهري شهروندان، هدف اساسي اينگونه طرح‌هاست.