دریا نیوزرئيس شوراي اسلامي شهر بندرعباس: شهروندان به عملکرد دولت انتقاد دارند

دریا نیوز: رئيس شوراي اسلامي شهر بندرعباس گفت: انتقاد مردم بخاطر ضعف در عملکرد دستگاه هاي اجرايي است

، 11:53   /   کد خبر: 34327   /   تعداد بازدید: 173


دریا نیوز: رئيس شوراي اسلامي شهر بندرعباس گفت: انتقاد مردم بخاطر ضعف در عملکرد دستگاه هاي اجرايي است.

به گزارش خبرنگار دريا، فيصل دانش در جمع خبرنگاران با تبريک روز خبرنگار و در پاسخ به خبرنگار ما از نارضايتي شهروندان از عملکرد شورا افزود: مشکلات به ادارات مربوط است که مردم از عملکردشان ناراضي هستند و ما مديريت واحد شهري با مديريت شهرداري به مديريت شهردار نداريم و هر دستگاه اجرايي، مجزا تصميم مي گيرند وگلايه مردم را به همراه دارد. وي از محدوديت اختيارات قانوني شورا گلايه کرد و گفت: اما تلاش مي کنيم برعملکرد شهرداري نظارت کنيم. دانش گفت: مردم و رسانه ها که عنوان مي کنند شوراي شهر به شوراي شهرداري تبديل شده و شوراي شهروندان نيست و قانونگذار اعلام کرده است که اعضاي شورا صرفه وصلاح شهرداري و شهروندان را درنظر بگيرند. رئيس شوراي شهر در پاسخ به منتقدان شورا هم گفت: کساني که به عملکرد شورا انتقاد دارند، چه ميزان مي توانند وظايف شورا را انجام دهند؟ مردم هم اگر رضايت ندارند، افراد ديگري را در شوراي بعدي انتخاب کنند.

وي مدعي شد ارتباط با مردم در محلات بصورت حضوري و غيرحضوري وجود دارد. در شوراي شهر تلاش کرديم مصوبات شوراي شهر پشت درب هاي بسته نباشد و رسانه ها بتوانند انعکاس دهنده اخبار و مصوبات شورا باشند. وي اظهارداشت : شورا به کساني که مارا متهم مي کنند، پاسخ محکم مي دهد و از آن طرف تاب انتقادات را داريم. دانش خاطرنشان کرد: شوراي پنجم شهر بندرعباس تاکنون 130جلسه رسمي وبيش از 300 کميسيون شورا برگزار کرده است.   رئيس شوراي اسلامي شهر بندرعباس تصريح کرد: همچنين با ادارات مختلف و کميسيون هاي شهرداري جلسات زيادي برگزار کرده ايم.   وي گفت: در دوسال اخير فعاليت هاي خوبي داشتيم و يک سال که رياست شورا را برعهده دارم را بهتر مي توانم گزارش عملکرد بدهم. دانش افزود: در يک سال اخير برخلاف گذشته، تشکيل 50 جلسه هيئت رئيسه را بطور مرتب داشتيم، اما در سابق بيشتر روساي شوراها بصورت انفرادي تصميم مي گرفتند.   رئيس شوراي اسلامي شهر بندرعباس اظهار داشت: تلاش کرديم از خرد جمعي در تصميم‌گيري ها استفاده کنيم.   وي گفت: دفتر هيئت رئيسه براي نخستين بار در بندرعباس راه اندازي کرديم. دانش افزود: زمان برگزاري کميسون ها را اطلاع رساني کرده ايم.   رئيس شوراي اسلامي شهر بندرعباس مدعي شد: با پيگيري شوراي شهر ميزان پاسخگويي شهردار افزايش يافته است و شهردار در جلسات علني و غيرعلني به شورا پاسخگو بود. وي تصريح‌کرد : روابط عمومي شورا را براي ارتباط بيشتر بارسانه ها فعال کرديم.

دانش خاطرنشان کرد: معتقديم اعضاي شورا بايکديگر تفاوتي ندارند و پاسخگو هستند.   رئيس شوراي اسلامي شهر بندرعباس افزود: ماهنامه شورانامه را فعال کرديم تا اخبار را به مردم اطلاع رساني کنند. وي گفت: از طريق سامانه 137 پاسخگوي مردم بوديم. دانش خاطرنشان کرد : هم انديشي با روساي شوراي ادوار گذشته برگزارکرديم.   رئيس شوراي اسلامي شهر بندرعباس درحالي مدعي پرداخت مطالبات نشريات شد که بسياري از رسانه ها تاکنون مطالبات شان را از سال گذشته دريافت نکرده اند. وي اظهارداشت: تعديل در شوراي شهر که نياز هم بود، انجام داديم. دانش گفت: آموزش فن سخنوري براي اعضاي شورا برگزار کرديم.   رئيس شوراي اسلامي شهر بندرعباس افزود: شوراي شهر حساب جداگانه و ذخيره مالي دارد. وي گفت: بودجه شهرداري را در سال گذشته از 515 به 870 ميليارد تومان افزايش داديم وميزان نظارت بر عملکرد شهرداري ارتقا يافته است.

دانش خاطرنشان کرد: همواره از انتصاب مشاوران در شورا انتقاد شده است و برخي هم تاييد کرده اند. رئيس شوراي اسلامي شهر بندرعباس گفت: با استانداري و فرمانداري تعامل داريم.

وي اظهار داشت :تفاهم‌نامه اي در خصوص سمن هايي که امورات خيريه را انجام مي دهند، داشتيم. دانش گفت: شهرداري بايستي طبق قانون عوارض را از اصناف اخذ نمايد.

عضوشوراي شهر بندرعباس نيزبا تبريک روز خبرنگار گفت: با توجه به در پيش بودن انتخابات مجلس، انتظار مي رود رسانه ها حق جويي، حق گويي و حق طلبي را در دستور کار قرار دهند.   اسماعيل بواشه افزود: مردم به رسانه ها اعتماد دارند و بايستي رسانه ها نيز کانديداهاي اصلح را به مردم معرفي کنند تا کساني وارد مجلس شوند که شجاعت وسلامت کافي دارند و در عمران وآباداني استان اثرگذار باشند.   وي تاکيد کرد: مردم از رسانه ها انتظار دارند مطالبات و خواسته هاي شان را منعکس کنند.

بواشه ازخبرنگاراني که وابستگي سياسي دارند هم خواست در جهت تحقق منافع مردم گام بردارند. وي درخصوص بسته پيشنهادي شهرداري در خصوص مبالغ اعلامي جهت اخذ سند در محله آيت ا... غفاري بندرعباس، مدعي شد اين بسته در کميسيون شهرسازي بررسي شد ومورد توافق معتمدين محله قرار گرفت.   بواشه گفت: انتظار است شهرداري شيشه اي داشته باشيم و شفافيت در بودجه ها وهزينه کرد و مناقصات و مزايده ها و... وجود داشته باشد.

اسلام باوقار عضوديگر شوراي شهربندرعباس هم از نمايندگان مجلس خواست با توجه به وضعيت اقتصادي جامعه و گراني کاغذ، تبليغات کاغذي و پوستري را در انتخابات آتي مجلس حذف کنند واز ظرفيت نشريات وساير رسانه ها استفاده کنند.