دریا نیوزنقش مديريت شهري در ارتقاء فرهنگ واخلاق شهروندي

، 12:03   /   کد خبر: 34292   /   تعداد بازدید: 98


دریا نیوز: با توجه به افزايش روز افزون جمعيت شهر بندرعباس و رشد سريع شهرنشيني، به همراه مهاجرت از روستاها و شهرهاي اطراف و همچنين مهاجرت نيروي کار از ديگر نقاط کشور( با توجه به پايتخت اقتصادي وشهر بندري بودن) به بندرعباس براي دستيابي به خدمات و امکانات بهتر، باعث تغيير و دگرگوني در فرهنگ و رفتار شهروندان شده و عدم توجه به قوانين و آداب شهرنشيني و همچنين رعايت نکردن حقوق ديگر شهروندان باعث بروز تنش‌ها، خشونت‌ها و ناملا‌يمات اجتماعي و فرهنگي در شهر گرديده است.از اين رو انتظار شهروندان از مديران شهري در رسيدگي به وضعيت عمراني، اقتصادي و خدماتي شهري خلاصه نمي شود، بلکه خواهان ساماندهي امور اجتماعي و فرهنگي و همچنين فراهم کردن امنيت اجتماعي و رواني خود به عنوان حقوق شهروندي هستند. با نگاهي به وضعيت شهر بندرعباس و رشد شهرنشيني و صنعتي شدن آن بدون درنظر گرفتن فرهنگ شهرنشيني، مشکلات گسترده اي را به وجود آورده است.امروزه يکي از کارآمدترين ساز و کارهاي مديريت شهري براي رسيدن به مناسبات اجتماعي مطلوب و کاهش هزينه هاي وارده بر شهر، توجه و برنامه ريزي براي ارتقاي فرهنگ و اخلاق شهرنشيني در بين شهروندان است. بايد توجه داشت مديريت شهري ابزاري است که به وسيله آن مي توان توسعه پايدار فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را به وجود آورد. در چنين فرآيندي، مديران شهري به خصوص شهرداران، مي توانند به عنوان کارگزاران محلي به بهبود مناسبات اجتماعي شهروندان کمک کنند. از نظر فرهنگي؛ شهر خوب و مطلوب علاوه بر مديريت شهري کارآمد، نيازمند شهرونداني آگاه و آشنا به حقوق و وظايف شهروندي است. بنابراين مديريت شهري بايد براي آگاه سازي عمومي و ايجاد و ارتقاي فرهنگ شهرنشيني، گسترش شهروند مداري و آموزش شهروندان در زمينه هاي مختلف، کارکرد و فعاليت فرهنگي داشته باشد.

بي شک پيشرفت شهر بندرعباس در عرصه سياسي، اقتصادي، تجاري و حرفه هاي اجتماعي در گرو رشد اخلاقي و سلامت اخلاقي جامعه است. به ويژه در مکانهاي عمومي وادارات، اخلاق پتانسيلي دارد که مي تواند بهره وري را افزايش دهد. رعايت و اجراي اخلاق حرفه اي مي تواند مديريت تعارض را بهينه و تهديدها را به فرصت تبديل کرده و باعث افزايش کار گروهي و تيمي شود. بسياري از شهروندان ما صدمات تلخ ناشي از اخلاق گريزي را تجربه کرده اند. به همين دليل امروزه گرايش و تشنگي به اخلاق در بين شهروندان رو به افزايش نهاده است. همچنين در توسعه اخلاق در زمينه هاي تخصصي همچون اخلاق کشاورزي، اخلاق اقتصادي، اخلاق خدمات عمومي، اخلاق در مديريت شهري و… قدمهاي جدي بايد برداشته شود. به عنوان مثال اعضاي شوراي شهرها در تمام شهرهاي استان هرمزگان مي توانند در انتخاب شهرداران بحث طرح رشد اخلاقي را جدي گرفته و اجرا نمايند و از شهرداران مطالبه کنند که براي رشد اخلاق در مديريت شهري چه کرده ايد؟ در واقع اين کاستي ها هنوز وجود دارد و مي توان آن را پيگيري کرد. شهر خوب و مطلوب از نظر فرهنگي شهريست که داراي مديريت شهري کارآمد و شهرونداني آگاه و آشنا به حقوق وظايف شهروندي باشد. در اين راستا مديريت شهري بايست براي ارتقاي فرهنگ شهرنشيني و آموزش شهروندان در زمينه هاي مختلف، کارکرد و فعاليت فرهنگي داشته باشد. از ديگر وظايف مديران شهري در اين خصوص، شناخت نقاط قوت و ضعف فرهنگ جامعه تلاش جهت گسترش اشاعه فرهنگ هاي سازنده است.

توجه به اين نکته که مديريت شهري ابزاريست که با آن مي توان به توسعه فرهنگي و اجتماعي در بين شهروندان دست يافت، به نقش پر اهميت مديريت شهري به ويژه شهرداري در بهبود مناسبات فرهنگي و اجتماعي شهروندان پي مي بريم. براي رسيدن به فرهنگ و مناسبات اجتماعي مطلوب در بين شهروندان و کم کردن هزينه هاي وارد شده به شهر، توجه به برنامه ريزي جهت ارتقا فرهنگ و اخلاق شهروندي با توجه به نيازهاي جامعه و شهروندان توسط مديران شهري امري لازم و ضروري مي باشد. در اين راستا با توجه به دارا بودن امکانات و توان مالي شهرداري و سازمان هاي تابعه، آموزش و ارتقا مهارت هاي اجتماعي و فرهنگي شهروندان بايست از جمله ضرورت ها و اولويت هاي اين سازمان ها جهت توسعه فرهنگ و اخلاق شهروندي قلمداد مي گردد.در پايان بايد عرض داشت که شهر بندرعباس با توجه به وجود اقوام وفرهنگ هاي مختلف به شدت نيازمند تقويت فرهنگ و اصلاح رفتارهاي اجتماعي است فرهنگ به افراد هويت مي بخشد و باعث کشف متقابل بيان آنها مي شود و بديهي است که گسترش فرهنگ شهروندي موجب پيشرفت حوزه ي اقتصادي مي شود شهر به عنوان يک منبع توسعه مطرح است و جايگاه مديريت شهري در روند توسعه ي شهر و بهبود سکونتگاه هاي شهري نقش بسيار مهم و تعيين کننده دارد در اين ميان نيز نظام مديريت شهري در شهر بندرعباس مانند ديگر نهادها در تبادل و تعادل با جامعه و شهروندان معنا مي يابد .رشد و توسعه فرهنگي هر شهر مديون مديريت مدبرانه ومقتدرانه اي است که بتواند با اعمال مديريت فرهنگي، شهر را از مرحله اي محدود و نامناسب که فضاي تنفس فرهنگي را تنگ کرده عبوردهد و افراد آن شهر را به بالندگي و توسعه برسازد .

راهکارهاي علمي توسعه ي فرهنگ شهروندي با تاکيد بر نقش مديريت شهري و برنامه هاي علمي و عملي موثر مديريتي از جمله مشارکت و آموزش شهروندان در برنامه هاي شهري مي تواند به عنوان يک گام موثر جهت ارتقاي توسعه ي فرهنگي شهروندان بندرعباس باشد.

مهرداد کاویانپور