دریا نیوزراه امام (ره) را گم نکنیم

، 15:21   /   کد خبر: 33930   /   تعداد بازدید: 108


دریا نیوز: درحالی به سالگردرحلت بنیانگذار انقلاب اسلامی رسیدیم که سه دهه از آن روز جانگذار می گذرد و یاد وخاطره اش تا ابدیت زنده است. امام خمینی(ره) احیاگر انقلاب اسلامی در ایران بود که الگویی برای جهانیان شد و حال که می نگریم بنظر می رسد برخی از خواص و عوام راه این پیرجماران را ازیاد برده اند وگاهی در جهت خلاف آرمان های انقلاب گام برمی دارند. امام انقلاب اسلامی ایران را برای پابرهنگان و کوخ نشینان و اعتلای اسلام ناب محمدی (ص) و اجرای قوانین شرعی ودینی پایه گذاری فرموده اند وحال برخی ها این آرمان ها را به فراموشی سپرده اند و ازیاد برده اند که برای این انقلاب چه خون هایی که ریخته شده است.

اگر امروز مفاسد وکجروی هایی دربرخی بخش های جامعه دیده می شود که مردم را بدبین می کند ، فقط بخاطر انحراف از آرمان های امام ورهبری است. اگر بخوبی می دانستیم ومی دانستند که چه رنج ها ودردهایی کشیده شده و چه فرزندانی بدون سایه پدر بزرگ شدند و زنانی بدون همسر، فرزندان شان را پرورش دادند و چه خون هایی درخت اسلام را آبیاری کرده اند تا این انقلاب به پیروزی برسد وپایدار بمانند، شاید که حال به راحتی از آرمان های انقلاب و تعالیم دینی انحراف پیدا نمی کردیم. مسئولانی که ردای مسئولیت را بردوش می کشند و به وظیفه شان عمل نمی کنند، در واقع بر قطاری سوارند و از ریلی می گذرند که امام(ره) بر آن سوار نشده بود و بایستی از این قطار پیاده شوند وبر قطار انقلاب و رهبری وخدمتگزاری و شرع مقدس سوار شوند. بایستی بر قطار رسیدگی به محرومان و مظلومان سوار شوند واز حق این قشر دفاع کنند تا حقی از آنها ضایع نشود. آنچه که امروز مشهود است وروزبه روز بر تعداد محرومان افزوده می شود؛ فقط به این دلیل است که براساس فرامین دینی و فرمایشات امام (ره) گام برنداشته ایم و برخی مسئولان خود را خادمان واقعی مردم ندانسته وفقط این شعار را داده و درعمل بر خلافش عمل کرده اند وهمین موضوع هم باعث نارضایتی از برخی مسئولان و دولتمردان شده است.

در استانی مانند هرمزگان که ازیک طرف قطب اقتصادکشور محسوب می شود واز آن طرف هم قطب محرومیت بشمار می رود و کوهشاه احمدی، بشاگرد، محلات حاشیه نشین وبافت های فرسوده مرکز استان و... دارد که هیچ تناسبی بین درآمدزایی و محرومیت استان ندارد؛ آیا این وضعیت جز بدلیل ضعف مدیریت در دولت های مختلف بوده است؟ آیا دراینجا که محرومان مورد رسیدگی قرار نمی گیرند وبا مشکلات مختلف دست وپنجه نرم می کنند، نشانه دوری از رهنمودهای امام ورهبری درخصوص رسیدگی به محرومان و مستضعفان نیست؟ آیا آرمان های انقلاب را نباید برای این اقشار پیاده سازی کرد؟ مردمانی که در تمام صحنه های سیاسی واجتماعی و... و راهپیمایی ها وانتخابات و... مشارکت حداکثری دارند را نباید اینگونه با آنان رفتار نمود وبایستی رهنمودهای معمار کبیر انقلاب توسط همگان وبخصوص دولتمردان مدنظر و چراغ راه قرار گیرد تا انقلاب به اهداف و آرمان هایش دست یابد و بایستی راه روح ا... را گم نکنیم.

علی زارعی/دریا