دریا نیوزرئیس شورای شهر بندرعباس تاکید کرد: انتفاع ساکنان "آیت ا... غفاری" در اولویت باشد، نه شهرداری

دریا نیوز: رئیس شورای شهر بندرعباس گفت: جهت تصمیم گیری و مصوبه درخصوص محله آیت ا... غفاری بندرعباس بایستی منافع ساکنان در اولویت باشد و انتفاع شهرداری در اولویت نیست

، 13:43   /   کد خبر: 33868   /   تعداد بازدید: 1104


دریا نیوز: رئیس شورای شهر بندرعباس گفت: جهت تصمیم گیری و مصوبه درخصوص محله آیت ا... غفاری بندرعباس بایستی منافع ساکنان در اولویت باشد و انتفاع شهرداری در اولویت نیست.

فیصل دانش در جلسه یکصد وهفدهم شورای شهر که یکی از دستورکارها به موضوع محله آیت ا... غفاری اختصاص داشت؛ اظهار داشت: بجای شهرداری، بایستی دولت از ساکنان این محله حمایت داشته باشد که استاندار هرمزگان نیز به این مبحث ورود کرده است.

وی بااشاره به اضافه شدن هزار هکتار به مساحت شهر بندرعباس، اظهار داشت: قرار است 350هکتار از این هزارهکتار به ساکنان بافت های فرسوده شهر اختصاص یابد تا مشکلات این بخش مرتفع گردد.

دانش بیان داشت: بایستی بازگشایی معابر را در این محله با جدیت در برنامه داشته باشیم تا سرمایه گذار تمایل به سرمایه گذاری و ساخت وساز داشته باشد؛ با وضعیت فعلی سرمایه گذاران استقبال نمی کنند.

رئیس شورای شهر بندرعباس با انتقاد به برخی از بندهای بسته پیشنهادی شهرداری بندرعباس در خصوص احیاء، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده آیت ا... غفاری؛ گفت: بایستی بگونه ای این بسته پیشنهادی ارائه شود تا مشکلات اهالی برطرف شود و بر مشکلات و نداشته های شان افزوده نشود.

 بسته پیشنهادی شهرداری

معاون شهرسازی و معماری شهرداری بندرعباس نیز در این جلسه به تشریح بسته پیشنهادی شهرداری بندرعباس در خصوص احیاء، بهسازی و نوسازی بافت فرسوده آیت ا... غفاری بندرعباس پرداخت وگفت: بسته پیشنهادی قبلی براساس مصوبه شورا از سال 94 تاکنون در حال اجراست ودر بسته پیشنهادی جدید، برخی از ارقام در بعضی حوزه ها تغییراتی داشته است.

اصغر حسینی افزود:در بند یک این بسته پیشنهادی به راه اندازی دفتر خدمات نوسازی در محله مطابق دستورالعمل موضوع تصویب نامه شماره 24198/ت/41527 مورخه 7/2/88 هیات وزیران و در بند 2نیز به اختصاص فضای ساختمان های عمومی وخدماتی از محل ماده 14 قانون حمایت از احیاء، بهسازی ونوسازی بافت های فرسوده (تکلیف شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها) اشاره شده است.

وی گفت: در بند 3 این بسته پیشنهادی هم از اختصاص تسهیلات بانکی ارزان قیمت جهت ساخت وساز ویا ودیعه اسکان موقت از محل منابع پیش بینی شده قانونی و یا سایر (به عنوان مثال از محل ماده15 قانون اخیرالذکر) سخن به میان آمده است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری بندرعباس با اشاره به بند 4 این دستورالعمل ،گفت: نرخ عرصه املاک واقع در داخل جبهه (محله) بدون عقب نشینی به ازای هر مترمربع سه میلیون ریال(درمصوبه سال 94مبلغ دو میلیون ریال بود)، درصورتیکه عقب نشینی کند به ازای هر مترمربع یک میلیون ریال(در مصوبه سال 94 مبلغ یک میلیون و500هزار ریال بود) است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین نرخ عرصه تحت تصرف درصورتیکه ملک دارای اصلاحیه باشد، درصورت عقب نشینی مقدار در مسیر و دریافت پروانه ساختمانی به ازای هر مترمربع 500 هزار ریال (مصوبه سال 94 مبلغ یک میلیون ریال) بود که پس از اخذ پروانه ساختمانی و پیشرفت عملیات ساختمانی تاحد 40 درصد، نامه جهت اخذ سند مالکیت به اداره ثبت اسناد ارسال می گردد.

حسینی تصریح کرد: حق امتیاز تجاری داخل محله به ازای هر متر مربع 4میلیون و 500 هزار ریال مصوب گردید که نسبت به مصوبه سال 94 تغییری ندارد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری بندرعباس اظهار داشت: براساس بند 5 این بسته پیشنهادی، نرخ عرصه تحت تصرف واقع در بر بلوار جمهوری اسلامی حدفاصل خور گوسوزان تا ورودی بلوار مادر بدون عقب نشینی به ازای هر مترمربع 12میلیون ریال(در مصوبه سال 94 مبلغ 7میلیون ریال بود) ودر صورت عقب نشینی و اخذ پروانه ساختمانی به ازای هر مترمربع عرصه واگذاری مبلغ هشت میلیون ریال دریافت گردد.

وی گفت: حق امتیاز تجاری به ازای هر مترمربع 15میلیون ریال (به منظور احیاء سیما و منظر شهری) است که صدور نامه معرفی به اداره ثبت جهت سند مالکیت مشروط به پرداخت همزمان نرخ عرصه تحت تصرف و عوارض پروانه ساختمانی و دریافت پروانه ساختمانی و پیشرفت فیزیکی درحد چهل درصد خواهد بود. (درصورت عدم اقدام متقاصی نسبت به احداث بنا درحد 40 درصد تا مهلت اعتبار پروانه ساختمانی، ملاک محاسبه نرخ عرصه تحت تصرف باقیمت روز خواهد بود).

حسینی گفت: براساس بند6 بسته پیشنهادی شهرداری، نرخ عرصه تحت تصرف در بر بلوار مدرس (حدفاصل بلوار ناصر و جمهوری اسلامی) بدون عقب نشینی به ازای هر مترمربع هفت میلیون ریال است که در مصوبه قبلی شورا چهار میلیون ریال بود ودر صورت عقب نشینی واخذ پروانه ساختمانی به ازای هر مترمربع عرصه واگذاری مبلغ 5میلیون ریال دریافت گردد.

وی خاطرنشان کرد: حق امتیاز تجاری به ازای هر مترمربع ده میلیون ریال (به منظور احیاء سیما و منظر شهری) است و صدورنامه معرفی به اداره ثبت جهت سند مالکیت مشروط به پرداخت همزمان نرخ عرصه تحت تصرف و عوارض پروانه ساختمانی و دریافت پروانه ساختمانی و پیشرفت فیزیکی حداقل چهل درصد خواهد بودودرصورت عدم اقدام متقاصی نسبت به احداث بنا درحد 40 درصد تا مهلت اعتبار پروانه ساختمانی، ملاک محاسبه نرخ عرصه تحت تصرف باقیمت روز خواهد بود.

حسینی افزود: در بند7 بسته پیشنهادی، نرخ عرصه تحت تصرف بر بلوار ناصر بدون عقب نشینی به ازای هر مترمربع 9 میلیون ریال(درمصوبه قبلی 7میلیون ریال بود) ودر صورت عقب نشینی و اخذ پروانه ساختمانی به ازای هر مترمربع عرصه واگذاری مبلغ شش میلیون ریال( در مصوبه سال 94 شورا مبلغ 5میلیون ریال بود) دریافت می گردد. حق امتیاز تجاری به ازای هر مترمربع 12میلیون ریال مصوب گرددکه در مصوبه قبلی این رقم 13میلیون ریال بود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری بندرعباس اظهار داشت: همچنین براساس بند 8 بسته پیشنهادی شورا ، نرخ عرصه تحت تصرف بر خیابان های داخلی اجرا شده 20 متر به بالا در مسیر به ازای هر مترمربع 4میلیون و 500هزار ریال است و درصورتیکه عرصه تحت تصرف مقدار در مسیر اصلاحات را رعایت نماید، به ازای هر مترمربع سه میلیون ریال و حق امتیاز تجاری به ازای هر مترمربع 7میلیون ریال مصوب گردد.

وی تاکید کرد: همچنین املاکی که نرخ آنها برمبنای اخذ پروانه ساختمانی تعیین گردیده است؛ درصورت عدم اقدام متقاضی نسبت به احداث بنا در حد 40 درصد تا مهلت پروانه ساختمانی، ملاک محاسبه نرخ عرصه تحت تصرف باقیمت روز محاسبه خواهد گردید.

به گفته وی براساس بند9 بسته پیشنهادی احیا، بهسازی و و نوسازی کوی آیت ا... غفاری؛ افرادی که اصلاحیه را رعایت نمایند، معادل 20 درصد اصلاحات رعایت شده از هزینه زمین واگذاری کسر می گردد.

حسینی گفت: براساس بند 10این بسته پیشنهادی شهرداری ، املاکی که فاقد اصلاحیه می باشند، براساس ملک با رعایت اصلاحات محاسبه می گردد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری بندرعباس افزود: براس بند 11 بسته پیشنهادی برای این محله همچنین تخفیفات عوارض پروانه ساختمانی مسکونی، خیابان های اصلی مدرس، ناصر و جمهوری اسلامی با 50 درصد تخفیف، خیابان بیست متری به بالا 70 درصد تخفیف و خیابان های داخل عمق 80 درصد تخفیف محاسبه می گردد.

وی اظهار داشت: براساس بند 12 بسته پیشنهادی شهرداری، تخفیفات عوارض پروانه ساختمانی تجاری، 25 درصد محاسبه می گردد و براساس بند13هم نرخ های مندرج در بندهای 4الی 8 مشمول افزایش سالیانه 15 درصد خواهند بود.

حسینی خاطرنشان کرد: براساس بند14 این بسته پیشنهادی ،مبالغ قابل پرداخت بابت نرخ عرصه تحت تصرف، پروانه ساختمانی مسکونی و تجاری شامل حداکثر تقسیط 36ماهه با نظر مدیر شهرداری منطقه قابل تقسیط می باشد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری بندرعباس گفت: براساس بند 15 بسته پیشنهادی نیزمقرر گردید بمنظور ارائه خدمات فرهنگی به ساکنین کوی آیت ا... غفاری، شهرداری نسبت به اجرای مکان های فرهنگی برابر طرح مشاور اقدام نماید.

وی گفت: براساس بند 16 بسته پیشنهادی، این مصوبه از تاریخ تصویب به مدت سه سال شمسی معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.

 بایستی بررسی شود

گفتنی است رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: این بسته پیشنهادی نیاز به بررسی بیشتر در کمیسیون مربوطه شورای شهر دارد و بایستی بطور شفاف بندهای بسته پیشنهادی به رویت اعضای شورا برسد و در جلسه شورا مجدد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

وی افزود: در بند13 بسته پیشنهادی که عنوان شده است که مبالغ مصوبه هم سالیانه 15 درصد افزایش می یابد، بایستی به این موضوع توجه داشت که از زمان تصویب در شورا تا تایید و بعد اطلاع رسانی به ساکنان این محله، مدت زمان زیادی می گذرد و به ساکنان افزایش 15درصدی مبالغ تحمیل می شود که منطقی نیست وبایستی این موضوع و بند اصلاح شود.

نائب رئیس شورا نیز با اشاره به محرومیت بیشتر ساکنان این محله و عدم توانایی در بازسازی املاک فرسوده شان؛ تاکید کرد: مصوبه شورا بایستی در این بخش بگونه ای باشد که این مشکل ساکنان را نیز مدنظرداشته و برطرف نماید.

برخی دیگر از اعضای شورا نیز با اشاره به تخریب تعدادی از خانه های فرسوده در بازندگی اخیردر این محله و عدم توانایی ساکنان در بازسازی این املاک؛ تاکید کردند: انتظار می رود دولت، راه وشهرسازی و شهرداری برای رفع این مشکل ساکنان و بهبود وضعیت موجود در محله تدبیری بیندیشند.

علی زارعی/دریا