دریا نیوز«احمد مرادی» نماینده مردم بندرعباس در مجلس: کشتی های خارجی حق صيد در آبهای ایران ندارند

دریا نیوز: نماینده مردم در مجلس با بيان اینکه جبران نابودی دریا توسط کشتی های بزرگ خارجی غير قابل تصور است گفت: کشــتی های خارجی حق صيد در آبهای ایران را ندارند

، 08:34   /   کد خبر: 33836   /   تعداد بازدید: 964


دریا نیوز: نماینده مردم در مجلس با بيان اینکه جبران نابودی دریا توسط کشتی های بزرگ خارجی غير قابل تصور است گفت: کشــتی های خارجی حق صيد در آب های ایران را ندارند. احمــد مرادی دربــاره وضعیت صید آبزیان توســط کشتی های بزرگ، گفت: نباید اجازه داد، حتی یک کشتی خارجی در ســواحل ایران صید آبزیان را در دستور کار قرار دهد زیرا زمانی که صیادان ایرانی، اوضاع اقتصادی معیشتی مناسبی ندارد نباید اجازه داد کشتی های خارجی صنعتی ماهی های خرد و کوچک را صید کنند. سازمان شــیلات از صید کشــتی های خارجی در سواحل ایران ممانعت بعمل آورند.

نماینده مردم بندرعباس در مجلس شــورای اسلامی با بیان اینکه صید کشــتی های خارجی در عمق کم، تیشه به ریشــه اقتصاد صیادان ســنتی زده است تصریح کرد: سازمان شیلات از صید کشتی های خارجی در سواحل ایران ممانعت بعمل آورد. وی ادامه داد: بیکاری و شرایط نامناســب اقتصادی، صیادان سنتی را بســیار گله مند کرده اســت بنابراین نباید اجازه داد، کشتی های خارجی بدون هیچ ملاحظه ای بــا صیدهای صنعتی ماهی های خلیج فارس را به تاراج ببرند. مــرادی افــزود: بی تفاوتــی به صیدهــای غیرمجاز کشتی های خارجی در سواحل ایران نتیجه ای جز رشد حاشیه نشینی برای اقتصاد کشور به همراه نخواهد داشت زیــرا زمانی که صیاد ملاحظه کنــد، ماندگاری در صید هیچ نوع دســتاوردی نــدارد؛ صید و صیــادی را رها می کند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه جبران نابودی دریا توســط کشــتی های بزرگ غیر قابل تصور اســت یادآورشد: کشتی های خارجی حق صید در آب های ایران ندارند.