دریا نیوزدوبال رسانه ای مدیرکل ارشاد هرمزگان

دریا نیوز: پس از آنکه مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی هرمزگان، معاون فرهنگی و سرپرست گروه رسانه را منصوب کرد تا به چالش های حوزه مطبوعات پس از یکی دوسال در این نهاد فرهنگی پایان دهد، امید در اهالی رسانه استان افزایش یافت و امید می رود در راستای برنامه های وعده داده شده آقای مدیرکل، سلیقه گرایی در واحد مطبوعات اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان نیز بطورکامل برچیده شود.

، 08:14   /   کد خبر: 33834   /   تعداد بازدید: 218


دریا نیوز: پس از آنکه مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی هرمزگان، معاون فرهنگی و سرپرست گروه رسانه را منصوب کرد تا به چالش های حوزه مطبوعات پس از یکی دوسال در این نهاد فرهنگی پایان دهد، امید در اهالی رسانه استان افزایش یافت و امید می رود در راستای برنامه های وعده داده شده آقای مدیرکل، سلیقه گرایی در واحد مطبوعات اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان نیز بطورکامل برچیده شود. گرچه که باید اذعان کرد از زمان انتصاب مدیرکل فرهنگ وارشاد، میزان سلیقه گرایی تاحدی کاهش یافته است، اما مواردی همچنان دیده می شود که امیدواریم با انتصاب سرپرست گروه رسانه در روزهای گذشته، این موارد اندک هم باتدابیر ایشان ورهنمودهای مدیرکل بطورکامل برطرف شود. درواقع نشریات بابحران گرانی کاغذ و... نفس های آخر رامی کشند ونیاز است که حمایت های لازم از آنها صورت گیرد واز سلیقه گرایی در این حوزه خودداری شود تا اینکه بحث اطلاع رسانی ادامه داشته باشد. تعطیلی هر نشریه علاوه بر بیکاری چندفعال در آن رسانه، اطلاع رسانی رسمی را نیز محدودتر خواهد کرد.

در بخش مطبوعات بایستی به چند موضوع توجه کرد. اول اینکه انتظار می رسد ادارات آگهی های مناقصه، مزایده، فراخوان را از طریق ارشاد ارسال کنند و گهگاهی که مباحثی در خصوص گزارش ویژه، طرح و پوستر و... مطرح می شود که ارشادی شود، منتفی شود. زیرا باتوجه به مشکلات مالی ادارات، آنها هم چنین آگهی هایی را کمتر منتشر می کنند و گهگاهی تعدادی انگشت شمار اینگونه اطلاع رسانی ها را داشته باشند که بصورت توافقی انجام می شود و ورود ارشاد به این حوزه، عرصه رابرحیات نشریات تنگ تر می کندو مرگ شان را نزدیک ترمی کند وانتظار می رود ارشاد چترحمایتیش را گسترده ترنماید.

دوم اینکه همانگونه که ارشاد آگهی های ادارات را به نشریات ارسال می کند، در دستورالعمل مربوطه هم قید شده که هزینه آگهی ها یک ماهه پرداخت شود و اگر اداره ای پرداخت نکند، آگهی بصورت اعتباری(اول هزینه پرداخت شود وسپس آگهی چاپ شود) منتشر شود. زیرا درحال حاضر ماه‌ها طول می کشد تا هزینه پرداخت شود وهزینه برخی از آگهی ها هم بیش از یک سال می گذرد و پرداخت نمی شود که انتظار می رود در این حوزه، ارشاد قاطعانه برخورد نماید واز ظرفیت دستگاه های نظارتی بیشتر در این حوزه استفاده نماید.

سوم اینکه موضوع حمایت بیشتر از نشریات محلی و توزیع 70به30 درصد هم که در دستورالعمل به صراحت به آن پرداخته شده است را در دستور کار قرار دهد.

ازطرفی برخی از ادارات از پرداخت هزینه به بهانه نداشتن کد اقتصادی نشریات خودداری کرده اندکه نیاز است ارشاد این مشکل رانیز برطرف نماید. زیرا علی رغم اعلام اداره کل امور مالیاتی مبنی براینکه نشریات دارای شخصیت حقیقی نیاز به کد اقتصادی ندارند وباکد ملی بایستی نسبت به پرداخت هزینه ها اقدام شودکه برخی ادارات تمکین نکرده اند ونیاز است که این موضوع هم مورد بررسی قرارگیرد.

موضوع دیگر اینکه اداراتی که حاضرند برای برگزاری مراسمات و همایش ها واجلاس و... دهها وصدها میلیون هزینه کنند و از رسانه ها انتظار دارند، اطلاع رسانی گسترده ای داشته باشند، انتظار می رود برای حوزه اطلاع رسانی هم اعتباری را درنظر داشته باشند. زیرا با هزینه های بالای چاپ ونشر و کاغذ و... نمی توان اطلاع رسانی را بصورت رایگان برای آنها انجام داد که دراین حوزه، ارشاد و روابط عمومی استانداری می توانند نقش اثرگذاری داشته باشند و مشکلات رسانه ها وانتظارات شان دراین حوزه را برای ادارات اعلام وشفاف سازی کنند.

علی زارعی/دریا