دریا نیوزتوسط مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان اعلام شد: جزئیات معافیت مالیاتی حقوق کارمندان

 دریا نیوز: مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان میزان معافیت مالیاتی حقوق کارمندان را اعلام کرد

، 15:05   /   کد خبر: 33792   /   تعداد بازدید: 740


دریا نیوز: مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان میزان معافیت مالیاتی حقوق کارمندان را اعلام کرد.

شاکر رضا مریدی گفت:حقوق کارمندان تا سقف مبلغ 33میلیون تومان در سال از مالیات معاف می باشد.

وی افزود: در واقع کارمندی که در ماه تا مبلغ دومیلیون و750 هزارتومان حقوق دریافت می کند، این مبلغ مشمول پرداخت مالیات نمی باشد وبه مازاد ومابه التفاوت این مبلغ مالیات تعلق می گیرد.

مریدی خاطرنشان کرد : مابه التفاوت این مبلغ تا یک ونیم برابر مشمول مالیات سالانه ده درصد می باشد.

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان اظهار داشت: نسبت به مازاد یک ونیم برابر تا دو ونیم برابر مشمول مالیات سالانه 15درصد می باشد.

وی گفت: همچنین نسبت به مازاد دو ونیم برابر تا چهار برابر آن، مشمول مالیات سالانه 20 درصد و نسبت به مازاد چهارتا شش برابر هم مشمول مالیات 25درصد است.

مریدی افزود: نسبت به مازاد شش برابر آن نیز مشمول مالیات 35 درصد می باشد.

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان با تاییدکاهش فرارهای مالیاتی با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: این قانون از ابتدا بصورت صددرصد سیستمی طراحی گردیده است وکلیه فرایندهای آن از ابتدای تشکیل پرونده تا آخرین مرحله آن بصورت سیستمی رصد می گردد.

وی گفت: از طرفی یکی از قرائن سیستم ارزش افزوده، اطلاعات پرونده های عملکرد می باشد که نقش بسزایی در شناسایی و رفع مغایرت های موجود بین پرونده عملکرد ارزش افزوده بوجود آورده است؛ بطوریکه گاهی مودی مغایرت های ارقامی زیادی در پرونده عملکرد و یا بالعکس داشته واز طریق سامانه های ارزش افزوده رصد ومشخص گردیده است که این موضوع تاحدی در کاهش فرارهای مالیاتی تاثیر داشته است.

مریدی در خصوص موضوعی که در چندماه اخیر نشریات استان در خصوص کد اقتصادی و دریافت مطالبات مالی خود ازبرخی ادارات مواجه شده اند نیز اظهار داشت: همانگونه که بارها اعلام شده است روزنامه هایی که به عنوان شخصیت حقیقی هستند، نیازی به کد اقتصادی ندارد و کد ملی کفایت می کند ونشریاتی که درقالب شخصیت حقوقی(شرکت) هستند نیازبه کد اقتصادی دارند و با تکمیل مدارک، بین 24 تا48 ساعت کداقتصادی آنها اعلام می شود.

مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان تاکید کرد: براساس بندل ماده139 قانون مالیات های مستقیم، مطبوعات از پرداخت مالیات معاف هستند.