دریا نیوزحقوق های تا دو میلیون و 750 هزار تومان از مالیات معاف شدند

دریا نیوز: نمایندگان در این بند مقرر کردند که سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(84) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 4/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1398 سالانه مبلغ سیصد و سی میلیون ریال تعیین می شود

، 12:33   /   کد خبر: 33624   /   تعداد بازدید: 2323


دریا نیوز: نمایندگان در این بند مقرر کردند که سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(84) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 4/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1398 سالانه مبلغ سیصد و سی میلیون ریال تعیین می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند که حقوق های تا دو میلیون و 750 هزار تومان در ماه از مالیات معاف شوند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس بند الف تبصره 6 بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور را تصویب کردند. نمایندگان در این بند مقرر کردند که سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(84) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 4/12/1366 و اصلاحات بعدی آن در سال 1398 سالانه مبلغ سیصد و سی میلیون ریال تعیین می شود. نرخ مالیات برکل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده و کارانه(به استثنای تبصره های(1) و (2) ماده(86) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی آن و با رعایت ماده(5) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب 16/12/1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی) مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده‌درصد (10%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده‌درصد (15%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست‌درصد (20%) و نسبت به مازاد چهاربرابر تا شش برابر مشمول مالیات بیست و پنج‌درصد (25%) و نسبت به مازاد شش برابر سی و پنج‌درصد (35%) است.

نمایندگان همچنین تصویب کردند: میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد(57) و (101) قانون مالیاتهای مستقیم سالانه مبلغ دویست و پنجاه و هشت میلیون ریال تعیین می شود.