دریا نیوزخانواده هایی که داغدار می شوند؛جاده های نا ایمن بشکرد در انتظار نسخه شفابخش دولت

دریا نیوز: وقتی می فهمید جاده های بشکرد چه وضعیتی دارند که به این منطقه ســفر داشته و از این جاده ها تردد کنید

، 13:42   /   کد خبر: 33525   /   تعداد بازدید: 2236


 دریا نیوز: وقتی می فهمید جاده های بشکرد چه وضعیتی دارند که به این منطقه ســفر داشته و از این جاده ها تردد کنید.

 جاده هایی که پرپیچ و پرشیب هستند و اگر با وضعیت آنها آشنایی نداشته باشید، رانندگی درآنها بسیار سخت اســت و احتمال بروز حادثه زیاد اســت. جاده آسفالته ای که در برخی نقاط نشست کرده اســت ودر برخی نقاطش به گفته اهالی بایســتی با دنده یک یــا دو برانید تا به مقصد برسید که گویا در منطقه هم مرز با کرمان،وضعیت جاده وخیم تر است.درزمان تردد در این جاده اصلی متوجه شــدیم که در برخی نقاطش از علائم راهنمایی و رانندگی خبری نیســت و در برخی نقاط هم شــانه راه وجود ندارد و حتی لبه آســفالت جاده دچار خوردگی شــده است.

 چاله های بزرگی در وسط جاده خودنمایی میکرد و برای فرار از این چاله ها،برخی از خودروها تغییر مسیر ناگهانی می دادند که بسیار خطرناک است. ظهر روز جمعه با سرعت در حال عبور از جاده بودیم برای رفتن به روســتاها جهت تهیه گزارش بودیم کــه در منطقه ایرر، که یک مرتبه متوجه وجود تکه ســنگ های بزرگ در جاده شــدیم والبته راننده متوجه این سنگ ها نشد ومــا که دیدیم و به راننده گفتیــم و راننده توقف کرد. چند متر آن طرف تر هم دومامور راهداری ایســتاده بودند و به خودروهایی که از پشــت سرشان و از پشت کوه که دید نداشت می آمدند، با تابلو علامت می دادند تا ســرعت شان را کم کنند و بــا احتیاط از کناره جاده عبور کنند. گویا ساعت یک و دو بامداد جاده ریزش کرده بود و چند ساعت بعد به راهداری خبرداده بودند وآنها آمده بودند و خواسته بودند با دست این سنگ ها را جابجا کنند که به دلیل بزرگ بودن سنگ ها،مقدور نشــده بود و آنها در انتظار حضور گریدردر این محل برای پاکســازی جاده بودند. آنطور که می گفتند به دلیل انفجار در زمان راهســازی و زلزلــه چندســال قبل و پس لــرزه هایی که مرتب به این منطقه می رسد، کوه ها هم شکاف برداشــته انــد و در زمان بارندگــی و یا زمین لرزه و گاهی به مــرور زمان، کوه های کنار این جاده ها ریزش می کنند وجاده مسدود می شود که بسیار خطرناک است و بایستی چاره ای اندیشید که البته در یک نقطه مشــاهده کردیم چند متری گودالی حفاری شده بود تا اگر کوه هم ریزش کرد،تکه های سنگ کوه ها درهمین گودال بریزد و وارد جاده نشود که بایستی در تمامی مسیر جاده که کوه در کنار جاده قــرار دارد، این طرح اجراشود تا خطری رانندگان را تهدید نکند.

جاده های دسترسی روستایی اما وضعیت جاده های دسترســی روستایی دراین مناطق بســیار نامناسب است و در برخی از روســتاها حتی رانندگی با خودروهای معمولی مانند پراید بسیار سخت و شــاید برای افرادی که ناآشــنا با جاده ها باشند غیرممکن است که به سختی توانســتیم از جاده های پرشیب عبورکنیم و برخی از مناطق هم گفته می شــد که باید با موتورســیکلت از آن جاده هــا عبور کرد که این وضعیــت باعث بــروز مشــکلاتی برای بشــکردی ها شده است و این مشکلات زمانی بیشتر می شــود که اگر بخواهند بیمار یا حادثه دیده ای را به مراکزدرمانی در مرکز شهرســتان یا استان برســانند که در برخی مواقع این امکان به دلیــل وضعیت جاده و گاهی مســدود بودن جاده وجود ندارد و مجبور خواهند شــد تسلیم مرگ شــوند وبرخی از خانواده ها هم به همین دلیل عزیزان شــان را هم از دست داده اند و درسال های اخیر مردمان این منطقه شاهد واژگونی وانت نیســان ها و... که جابجایی دانش آموزان را انجــام می دهند، بوده انــد و دانش آموزانی جان شــان را از دســت داده انــد و یا زخمی و دچار جراحت شده اند و خانواده هایی داغدارشده اند. مادرانی هم به مراکز درمانی نرسیده اند تا فرزندان شــان را ســالم به دنیــا آورند و جان سپرده اند. بشکردی ها از بی توجهی دولتمردان بــرای احــداث راه های ایمن و اســتاندارد در روستاهایشــان که عنوان قطب اقتصاد کشور را یدک می کشد و حتی جاده های روستایش خاکی،پرفراز و نشــیب و مرگ آفرین هســتند، گلایه دارند و فریاد بی صدایشــان را تاکنون مسئولان نشنیده اند. مسیری که در حالت عادی می توان در کمتر از ده دقیقه پیمود، به دلیل ناهموار بودنش بیش از یک ســاعت زمان می برد که عبور کنید واگر هم به وضعیت جاده آشنایی نداشته باشید، که نمی توانید در سراشــیبی های 60و 70درصدی بالا بروید و در راه می مانید.

لزوم اشتغالزایی در ایــن منطقه که معادن وســنگ های معدنی مختلفــی وجــود دارد و اما مردمانــش در فقرو محرومیت زندگی می کنند ودرآمد بســیاری از روستائیان فقط یارانه اســت که اگر دولت برای بهره برداری و اســتخراج این معادن با استفاده ازظرفیت بخش خصوصی و اشــتغالزایی بومیان همین منطقه برنامه ریزی کنــد، هم بیکاری درمنطقه از بین می رودو هم می توان از مشــارکت آنها و حتــی صنایع برای عمران و آبادانی منطقه و جاده ســازی بهره برد تا زنگارهای محرومیت از چهره بشکرد زدوده شود و مردمان سختکوش وولایتمدار این منطقه به حق واقعی خود دست یابند.

حق شان این نیست که بخاطر نداشتن جاده ایمن و اســتاندارد،جان شــان را از دســت دهند وخانواده هایی عزادار و داغدار شوند. وقتی که با آنها صحبت می کنیم، متوجه کم توقع بودن و از آنطرف شاکر بودن شان هستیم، اما از طرفی دیگر مشاهدهمی کنیم که از کمترین امکانات هم محروم هستند و در جــاده ها، حتی تلفن ها آنتن دهی مناســبی ندارند. مخابرات و ارتباطات در این بخش نتوانسته است پاسخ مناسبی به مشترکان بدهد و ارتباط درجاده ها ممکن نیست و حتی در روستاها نمی توان با تلفن همراه اول به راحتی ارتباط برقرار نمود که در زمان سفر به این منطقه جهت تهیه گزارش با این مشکل مواجه بودیم و تماس تلفنی و انعکاس اخبار برای مــان مقدور نبود. مردمان این دیار با مشکلات زیادی مواجهند ونیازمند توجه بیشتردولتی ها برای رفع مشکلات شان هستند. ساکنان110خانواری روســتای بمبارک بشاگرد حتی برای آب وبرق با مشــکل مواجه هستند و قرار بوده ترانس بیاورند تا برق شــان تقویت شود که هنوز محقق نشده است و قرارگاه سپاه قدس که در این منطقه مستقر می باشد و امنیت را بطورکامل فراهم کرده است، در تامین آب روستا هم مشارکت می کند.سپاه برای بازگشــایی جاده ها در زمان مســدود شــدن حضور می یابد و مردم از این پاسداران مخلص احساس رضایت می کنند. البته بنظر می رسد رفع محرومیت با روحیه جهادگری زمان جنگ و دوران ســازندگی دراین منطقه نیازاست تا محرومیت ها زدوده شود.

 

علی زارعی/دریا