دریا نیوزبه مناسبت هجدهمین سالگرد انتشار روزنامه؛ «دریا» همچنان مدافع حقوق مردم هرمزگان

دریا نیوز: وظایف مطبوعات از دیدگاه مقام معظم رهبری :برای مطبوعات سه وظیفه عمده قائلم: وظیفه نقد و نظارت، وظیفه اطلاع رسانی صادقانه و شفاف، وظیفه طرح و تبادل آراء و افکار در جامعه

، 13:49   /   کد خبر: 33504   /   تعداد بازدید: 2031


دریا نیوز: وظایف مطبوعات از دیدگاه مقام معظم رهبری :برای مطبوعات سه وظیفه عمده قائلم: وظیفه نقد و نظارت، وظیفه اطلاع رسانی صادقانه و شفاف، وظیفه طرح و تبادل آراء و افکار در جامعه. معتقدم که آزادیِ قلم و بیان، حق ّ مسلم مردم و مطبوعات است. در این هم هیچ تردیدی ندارم و ایــن جزو اصول مصرحه قانون اساسی است. معتقــدم اگر جامعه ای مطبوعات آزاد و دارای رشــد و قلم های آزاد و فهمیده را از دســت بدهد، خیلی چیزهای دیگر را هم از دســت خواهد داد. وجود مطبوعات آزاد، یکی از نشانه ً های رشــد یک ملت و حقیقتا خودش هم مایه رشــد است؛ یعنی از یک طرف رشد و آزادگی ملت،آن را به وجــود می آورد؛ از طرف دیگر، آن هم به نوبه خود می تواند رشد ملت را افزایش دهد. البته معتقدم در کنار این ارزش، ارزش ها و حقایق دیگری هم وجود دارد که با آزادی مطبوعات و آزادی قلم، آن ارزشـ ـها نباید پامال شود. هنر بزرگ این است که کســی بتواند هم آزادی را حفظ کند، هم حقیقت را درک کند، هم مطبوعات آزاد داشــته باشد،هم آن آســیب ها دامنش را نگیرد. باید اینگونه مشی کرد. .1379/12/9

مطبوعات رکن چهارم دموکراســی محسوب می شوند و در صورت پویایی این رکن، جامعه به ســمت رشــد وتوسعه مثبت حرکت خواهد کرد و در همین راستا، جامعه مطبوعات نیز باید بتواند با شــجاعت و انصاف، معایب ومشــکلات موجود را به دولتمردان منتقل کند و از سویی دیگر خواسته های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم را به گوش مسوولین برساند. روزنامه دریا نیز از زمانی که آغاز به کار کرد با این شرایط پا به عرصه رســانه گذاشت تا با انعکاس مشکلات مردم بتواند نقش بســزایی در رفع محرومیت از استان زرخیزهرمزگان ایفا نماید. این روزنامه مرهون زحمات و برنامه ریزی بزرگانی مانند ایوب دبیری نژاد، مدیر مســئول و صاحب امتیاز روزنامه است که با تلاش شــبانه روزی و در بدترین شرایط آب و هوایی و نبود امکانات،جایگاه روزنامه دریا را به جایی برسانند که امروز کمتر کســی می تواند تاثیر گذاری این نشریه را در امورات سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی، اقتصادی و ورزشی و... انکار نماید. در استان هرمزگان مردم به دلیل مشکلات فراوانی از قبیل آب و هوا ، اشتغال ، محیط زیست و بروکراسی اداری، ورود فاضلاب به دریا، محلات حاشیه نشین و روستاهای فقیر، توجه ویژه ای به رسانه ها دارند که این قشر فرهنگی بتوانند معضلات و مشکلاتشان را به مسوولان منعکس کنند! وظیفه روزنامه انعکاس و انتشار مشکلات جامعه است؛ به نحوی که مسوولان امر باید پس از انتشار در جراید در اسرع وقت اقدام به برطرف نمودن آن مشکل نمایند.ورود به لایه های مختلف جامعه و انعکاس مشکلات قشر ضعیف جامعه به عنوان یکی از اهداف اصلی این نشریه بوده است تا همواره دغدغه شهروندان را داشته و در مباحث اجتماعی، شهری و فرهنگی و... سعی کرده مسائل را مورد نقد و بررسی قرار بدهد. به هر حال یک روزنامه با حوزه مشخصی از قدرت در انعکاس اخبار می تواند تاثیرگذار باشد و روزنامه دریا نیز سعی کرده مثمر ثمر باشد و بخشی از مشکلات استان را با پیگیری ویژه، حل و به سرانجام برساند. در این مســیرهم بســیار تلخی دیده و حلاوتها را نیز از دست داده؛ مع ذالک از مســیری که انتخاب کرده فاصله نگرفته ایم. تلاش نموده مردم و مشکلاتشان فاصله نگیریم و زبان حال آنها باشیم. سعی داشته ایم رویکردی متفاوت داشته باشیم، این تفاوت هم ریشه در پایبندی روزنامه به اصول و مرام روزنامه نگاری دارد. در روزگاری که منافع حرف اول را در این عرصه می زند؛ اگر کسی بتواند رسالت اصلی رسانه که بیان حق و پیگیری مطالبات مردم و حرکت در مسیر آرمان های انقلاب را با تمام هزینه هایش بپردازد و پیامدها و فشــارهای آن را متحمل شود، او هنر کرده و خوش درخشیده است. پوششی که به خواسته های به حق مردم داده شده، دغدغه های فرهنگی و ناهنجاری هایی که در سطح جامعه بوده است را شناسایی کرده و تریبونی برای خواسته ها و مطالبات مردم بوده است. انتشــار گزارش ها از محلات حاشیه ای و روستاهای محروم را همواره در برنامه داشــته ایم که البته فشارهای اقتصادی بر روزنامه این روند را اندکی کاهش داده اســت که به زودی سلســله گزارش هایی را از محرومیت ها درمحلات حاشیه ای و روســتاها منتشر می کنیم و تلاش خواهیم داشت دردهای مستضعفین و فقرا را فریاد بزنیم که از آن طرف هم انتظار می رود مسئولین از انتقادات سازنده استقبال کنند و در جهت پیشرفت در مسیر تعالی استان تمام همت خود را برای رفع کاستی ها بکار گیرند. در این ســال ها در گــزارش هایمان اشــک پیران ودانش آموزانی را به تصویر کشــیده ایم که خانه و مدارس فرســوده، جان شان را تهدید می کرده است و یا کودکانی کــه در فاضلاب روان کوچه های شــان بازی می کردند و یا روســتاهایی که از آب و برق و جاده وتلفن و حداقل امکانات محروم بوده اند و کشاورزانی که محصولات شان در زمان برداشت بر زمین می ماند و... و در همین مسیر مطالبه گری به نفع مردم که خواسته حاج ایوب دبیری نژاد بنیانگذار روزنامه دریا بود، گام بر می داریم تا اینکه اهداف و خواسته شان و آرمانش همچنان زنده و پاینده بماند.

علی زارعی/دریا