دریا نیوزهجدهمین سال بدون حاج ایوب

دریا نیوز: 26 آذر ماه سالگرد شروع به کار روزنامه دریا است و امســال این روزنامه وارد هجدهمین سال انتشار خود شــده است.

، 11:21   /   کد خبر: 33502   /   تعداد بازدید: 158


دریا نیوز: 26آذر ماه سالگرد شروع بکار روزنامه دریا است و امســال این روزنامه وارد هجدهمین سال انتشار خود شــده است. هفده سال از فعالیت این روزنامه میگذرد و ســختی ها و مشکلات و در کنار آن شیرینی هایی نیز در این راه وجود داشتهاست. هفده ســال را در کنار شما خوانندگان گرامی پشت سر گذاشته و وارد هجدهمین سال فعالیت خود شده ایم. هفده ســالی که شاید سخت ترین ســال فعالیت آن نیز در همین امسال رقم خورد. از دست دادن حاج ایوب دبیری نژاد سخت ترین اتفاقی بود که در این ســالها با آن روبرو شدیم. مــردی که مانند یک پدر بــر کار فرزندان خود نظارت میکرد و با راهنمایی های دلسوزانه ای که داشت سعی می کردیم بهترین کار را ارائه نموده و به نوعی مشکلات جامعه را منعکس نماییم. فقدان حاج ایوب بسیار سخت است و کار کردن در این شرایط سخت تر. آنچه در این ســالها و در کنار حاج ایوب یادگرفته ایم این اســت که همیشه در کارها از مدار قانون خارج نشــویم و در مقابــل بی قانونی ها نیز ایستادگی کنیم. کســانی که با او کار کرده اند می دانند که حاج ایوب همیشــه در این مســیر حرکت کرده است. در ســال های اخیر نیز تلاش های زیادی برای اتحاد بین نشریات و اهالی رسانه در استان انجام داد اما تقدیر الهی به گون های رقم خورد که در مهر ماه امســال حاج ایوب به دیار باقی شتافت و ما را با غم از دســت دادنش تنها گذاشت. غمی که تحمل آن برای ما که سالهای زیادی با او بوده ایم سخت است. ســال هجدهم فعالیت روزنامــه دریا را بدون حاج ایوب آغاز کرده ایم و بنا به عهدی که داریم سعی میکنیم به رســالت خبری خود ادامه داده و در راهــی که او برایمان ترســیم کرده بود قدم برداشته و برای مردم نگارش کنیم. در پایان امیدواریم روح آن بزرگ مرد رسانه ای اســتان در آرامش باشد و ما بتوانیم به خوبی راه او را ادامه دهیم.

امین زارعی/دریا