دریا نیوزقائم مقام مدیرعامل خبرگزاری فارس: مرحوم دبیری نژاد یک روزنامه نگارحرفه ای و انقلابی بود

دریا نیوز: قائم مقــام مدیرعامل خبرگزاری فارس، گفت: مرحوم دبیری نژاد یک روزنامه نگار حرفهای بود که به اصول انقلاب پایبند بود

، 14:27   /   کد خبر: 33376   /   تعداد بازدید: 242


دریا نیوز: قائم مقــام مدیرعامل خبرگزاری فارس، گفت: مرحوم دبیری نژاد یک روزنامه نگار حرفهای بود که به اصول انقلاب پایبند بود.
به گزارش فارس، عباس درویش توانگر در نشست با خبرنــگاران خبرگزاری فارس در هرمزگان ضمن تسلیت درگذشــت مرحوم دبیرینژاد سرپرست این رسانه در هرمزگان، اظهار داشت: آن مرحوم همواره به دنبال این بودند که همیشــه اول و تاثیرگذار باشند  و به عنــوان یک روزنامه نگار حرفــه ای به اصول انقلاب پایبند بود، انتظار است که شما خبرنگاران نیز ایــن راه را ادامه دهید.وی با تاکید بر اینکه در عرصه اطلاع رسانی دقت، سرعت و صحیح بودن اخبار از  اهمیت بالایی برخوردار اســت ادامه داد: داشتن یک روزنامه زرد و پرتیــراژ اهمیت آنچنانی ندارد، بلکه مهم این است که ما همواره پای ارزشها و مقدسات و اعتقادات خود بایستیم و با انعکاس اخبار صحیح
جذب مخاطب داشته باشیم.
درویــش توانگر با بیــان اینکه در ســالهای اول انقــلاب تعداد اندکــی روزنامه در کشــور بود و از اینترنــت هم خبری نبــود، گفت: اما از ســال ۷۹ شــاهد تغییرات بســیاری در عرصه اطلاع رسانی در کشــور بودیم و خبرگزاری هــا فعالیت خود را آغــاز کردند که این حرکتی مثبت در جهت انتشــار اخبار بود.
قائم مقام مدیرعامل خبرگزاری فارس با اشــاره به اینکه امروز فضای مجازی هم در عرصه اطلاع رسانی وارد عمل شده، گفت: تا خبرگزاری بخواهد درستی یا نادرستی خبری را تحقیق کند عده ای از طریق موبایل فیلم، عکس و مطلب را درست یا نادرست منعکس میکنند.
درویش توانگر خاطرنشــان کرد: اما افراد به فضای مجازی اطمینان چندانی ندارد و صحت و ســقم آن را از خبرگزاری ها و رسانه های معتبر رصد میکنند.
بنا براین گزارش، عبــاس درویش توانگر قائم مقام مدیرعامل خبرگزاری فارس به همراه رضا ســیفی دبیر استانهای این رســانه، روز سه شنبه به منظور شرکت در مراسم سومین روز درگذشت مرحوم ایوب دبیری نژاد سرپرست خبرگزاری فارس در هرمزگان به بندرعباس سفر کرده است.