دریا نیوزمدیرکل بیمه سلامت هرمزگان خبرداد: پرداخت 126میلیارد به مراکز طرف قرارداد بیمه سلامت

دریا نیوز: مدیــر کل بیمه ســامت هرمزگانگفت:پرداختــی هــای ســال 97اداره کل بیمــه ســامت هرمزگان1.263.167میلیون ریال است

، 09:12   /   کد خبر: 33342   /   تعداد بازدید: 202


دریا نیوز: مدیــر کل بیمه سـلـامت هرمزگان گفت:پرداختــی هــای ســال 97 اداره کل بیمــه ســلامت هرمزگان1.263.167 میلیون ریال است.

مدیــر کل بیمه ســلامت هرمزگان از پرداختی های مراکز طرف قرارداد اســتان هرمزگان در ســال 97 خبر داد.به گزارش خبرنگار دریا؛ دکتر علی علیــزاده در این خصوص اذعان داشت: در حال حاضر 985 هزار نفر از مردم استان تحت پوشش بیمه ســلامت قرار دارند. مدیر کل بیمه سلامت هرمزگان همچنیــن تصریح کــرد: مبلغ 278.334 میلیون ریال به صورت قطعی تا اردیبهشت ماه سال 97و 194834 میلیون ریال به صورت علی الحساب در سه ماهه دوم به مراکز دولتی دانشــگاهی پرداخت گردیــده و مبلغ 3.482 میلیــون ریال به مراکز دولتی غیر دانشگاهی و مبلغ 35.411 میلیون ریال بــه مراکز خصوصی و خیریه در ســال 97 پرداخت گردیده است و مبلغ 238.672 میلیون ریال در بخش سطح یک روستایی پرداخت شــده است و 317247 صرف تسویه داروخانه و سطح یک روستایی سال 96 شده است و مبلغ 195.187 میلیون ریال نیز تا پایان شهریور ماه 97 به حساب مراکز واریز خواهد شد.مدیر کل بیمه سلامت هرمزگان با اشــاره بــه الکترونیکی کردن پرونده بیماران و استحقاق سنجی بیماران بستری در بیمارستان های دولتی دانشگاهی در حال اجرا می باشــد. اجرای این طرح سبب کاهش هزینه های متفرقه و همپوشانی بیمه ای می شود.