دریا نیوزقطار تغییرات مدیران

دریا نیوز: سوت قطار تغییرات تعدادی از مدیران از جمله فرمانداران در استان هرمزگان باری دیگر شنیده شد تا اینکه بتوان امیدوار شد که تغییراتی در خدمات رسانی به مردم ایجاد شود

، 14:49   /   کد خبر: 33309   /   تعداد بازدید: 173


دریا نیوز: سوت قطار تغییرات تعدادی از مدیران از جمله فرمانداران در استان هرمزگان باری دیگر شنیده شد تا اینکه بتوان امیدوارشد که تغییراتی در خدمات رسانی به مردم ایجاد شود. البته اینکه فرمانداری ازیک شهرستان به شهرستان دیگراستان منتقل شود، مشخص نیست که چه میزان بتواند در ایجادتغییرات درشهرستان ها اثرداشته باشد؟ گرچه که ضرورت دارد کارنامه مدیریتی هر مدیری در هرسمتی مورد تجزیه وتحلیل قرارگیرد که به احتمال زیاداین اتفاق نیزافتاده است.

استان هرمزگان باتوجه به شرایط خاص اقتصادی، سیاسی و... درکشور و منطقه، می طلبد که توجه ویژه ای به بخش های مختلف آن شود وازطرفی مدیرانی توانمند و متخصص ومتعهد دربخش های مختلف  گمارده شودکه در ادوارمختلف به این موضوع کمتر توجه شده است و بخشی از مدیران استان پروازی بوده اند و برخی هم دوره کارورزی و تجربه اندوزی را درهرمزگان گذرانده اند و سپس بارسفر رابستند وبه دیارخودشان ویا پایتخت رفتند وهمین موضوع باعث تداوم محرومیت دربخش های مختلف استان شده است.

درحال حاضر نیز اثر ضعف مدیریت در بخش های مختلف دیده می شود که اگر مدیرانی متخصص و توانمند بکارگرفته شوند، بخشی از مشکلات برطرف می شود. دراستان هرمزگانی مدیرانی نیاز دارد که حضور میدانی در بخش های مختلف داشته باشند. معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان نیز مدتی قبل دربازدید از طرح بازآفرینی محله چاهستانی های بندرعباس تاکیدکرد: مدیران بایستی در محلات حضور یابند و مشکلات مردم رادر همان محلات بررسی ونسبت به رفع آنها اقدام نمایند و بجای حضور مردم در ادارات برای رفع مشکلات شان، مدیران بایستی دراین مناطق حضور مستمر داشته باشند. وی وعده داد که بطور مرتب با مدیران از مناطق حاشیه ای بازدید خواهند داشت و مشکلات رابررسی می کنند. دومین مقام ارشد اجرایی استان به این موضوع پی برده است که مدیران نمی توانند در پشت میز و درب های بسته اتاق مدیریت وجلسات مختلف نسخه ای شفابخش برای رفع مشکلات محلات بپیچند. فرمانداران نیز بایستی باحضور در محلات و روستاها، بامردم به گفتگو بپردازند وبرای تامین خواسته های شان و رفع مشکلات ساکنان چاره اندیشی نمایند. مدیر ان و فرماندارانی که چندان در اینگونه مناطق حضور ندارند، بطور یقین نخواهند توانست برای رفع مشکلات تدبیری بیندیشند وبایستی چنین مدیران وفرماندارانی تغییرنمایند.

باتوجه به مشکلات موجود در بخش های مختلف در استان، انتظار می رودکه تغییرمدیران باتوجه به وعده استاندار، براساس شایستگی و توانمندی و نه براساس سلایق سیاسی و جناحی و سفارشی صورت پذیرد تاآنهابتوانند برای رفع مشکلات اقدام نمایند تا زنگارهای محرومیت از قطب اقتصاد کشور زدوده شود. باتوجه به مشکلات اقتصادی، اشتغال، مهارت آموزی و... در استان ضرورت دارد تغییرات لازم دراین بخش ها نیز صورت پذیرد.

علی زارعی/دریا