دریا نیوزگزینش های نفس گیر ورودی مدارس

دریا نیوز: کمبود مدارس با کیفیت درهرمزگان باعث شده است مدارسی که اندکی در بخش های علمی و... برنامه ریزی بهتری دارند، برای ورود دانش آموزان گزینش هایی را داشته باشد

، 08:50   /   کد خبر: 33287   /   تعداد بازدید: 211


دریا نیوز: کمبودمدارس باکیفیت درهرمزگان باعث شده است مدارسی که اندکی دربخش های علمی و... برنامه ریزی بهتری دارند، برای ورود دانش آموزان گزینش هایی راداشته باشد.

آزمون های ورودی ودانش آموز گزینی حتی درمدارس هیئت امنایی و غیرانتفاعی هم دیده می شود و چنین مدارسی تلاش می کنند که دانش آموزانی رااز فیلترهای مختلف خود بگذرانند که زرنگ ترباشند و ویژگی خاصی رادردانش آموز ویاولی دانش آموز ببینند( مسئول، تاجرو...) باشد تابه نوعی از این مدارس بهره مند شوند. این موضوع باعث می شود که دانش آموزان متوسط وپایین تر نتوانند وارد چنین مدارسی شوند.

درواقع درسال های گذشته آنگونه که انتظارمی رفته برای بهبود کیفیت آموزشی در مدارس برنامه ریزی واقدام نشده است وهمین موضوع باعث شده است که ورودی به دانشگاه های معتبرکشور ازاستان هرمزگان چندان چشمگیرنیست. ازطرفی علیرغم اینکه هرمزگان ازجایگاه اقتصادی ویژه ای برخوردار می باشد وبندرعباس به عنوان قطب تجارت کشور مطرح است، اما باهزاران کلاس درس فرسوده وکمبود کلاس هاومدارس استاندارد مواجهیم و تبعیض آموزشی رادربخش هاوابعاد مختلف شاهدیم که والدین دانش آموزان ازاین وضعیت نگران گلایه مندند و در مدارسی که اندکی به لحاظ آموزشی، فرهنگی، مذهبی و... بادیگرمدارس متفاوت باشند، شاهد استقبال بیش ازحدظرفیت اینگونه مدارس هستیم وهمین موضوع باعث می شودکه دانش آموزان مستعد وزرنگ ویابا دارا بودن والدین با درجه اجتماعی واقتصادی بالاتر، شانس ورود به چنین مدارسی رابیشتر داشته باشند. این وضعیت حتی شامل برخی ازپیش دبستانی هاهم شده است و چنین پیش دبستانی هایی ازوالدین می خواهندتابرای مصاحبه وگزینش، پدرومادر به همراه فرزندشان مراجعه نمایند. این موضوع درحالی اتفاق می افتد که حتی بسیاری از کودکان بدلیل مشکلات مالی ازورودبه پیش دبستانی محروم می مانند ودر کلاس اول مدرسه، تفاوت یادگیری در دانش آموزانی که دوران پیش دبستانی راگذرانده اند ودانش آموزانی که شانس ورودبه پیش دبستانی رانداشته اند، مشهود می باشد و ضعف ها از همین مقطع آغازمی شود.

همین موضوعات باعث شده است که برخی والدین حتی حاضرمی شوند بیشتراز شهریه واقعی رابه مدارس پراخت نموده ویاامکاناتی رافراهم نمایند تا فرزندان شان بتوانند درمدارسی درس بخوانند که کیفیت آموزشی بهتری دارند. ازطرفی ضعف آموزشی دراستان، باعث گردید حتی برخی از مسئولان ازگذشته تاکنون حاضرنشده اندخانواده خودرابه استان بیاورند وترجیح داده اند تحصیل فرزندان شان درپایتخت یااستانی دیگر باشد.

این وضعیت نشان می دهد که متولیان مربوطه بایستی دراین بخش چاره اندیشی نمایند وضعف های آموزشی رادراستان برطرف نمایند واجازه سخت گیری و گزینش هاباعناوین مختلف را به مدارس وپیش دبستانی هاندهند وشرایط استفاده یکسان وعادلانه از مدارس وپیش دبستانی هارابرای دانش آموزان فراهم نمایند.

علی زارعی/دریا