دریا نیوزسرعت گیرهای ریل تولید درهرمزگان

دریا نیوز: درحالی مسئولان برضرورت حمایت از تولید ورفع موانع تولیدتاکید دارند که همچنان بسیاری ازتولیدکنندگان از عدم حمایت ها گلایه مندند وخواستاررفع مشکلات این حوزه می باشند

، 14:36   /   کد خبر: 33281   /   تعداد بازدید: 130


دریا نیوز: درحالی مسئولان برضرورت حمایت از تولید ورفع موانع تولیدتاکید دارند که همچنان بسیاری ازتولیدکنندگان از عدم حمایت ها گلایه مندند وخواستاررفع مشکلات این حوزه می باشند. این موضوع درحالی درهرمزگان همچنان جاری وساری است که برخی ازتولیدکنندگانی که علاوه برهرمزگان در چنداستان دیگر سرمایه گذاری مشابهی داشته اند، عنوان می کنند که درسایر استان ها چترحمایت از تولیدبر سرتولیدکنندگان وسرمایه گذاران گسترده تربوده و از مشکلاتی که در هرمزگان وجوددارد،دراستان های دیگرکمتردیده می شودومتولیان حمایت بیشتری دارند.

برخی از سرمایه گذاران در مناطق مختلف استان وبخصوص شهرک های صنعتی وازجمله شهرک گمبرون از وضعیت واگذاری انشعاب آب وبرق، زیرساخت های ارتباطی، تسهیلات بانکی باسودبالا و... رضایت ندارند. برخی عنوان می کنندکه آنها برای اخذانشعاب برق مجبورهستند پست برق، تیربرق، کابل و... راخودشان تامین کنند، در حالیکه بایستی اداره برق بایستی برق را تامین نماید و از طرفی هزینه آن رانقدی مطالبه می کنندکه این موضوع باعث می شود تولیدکننده دیرتر واردفاز تولید شود.ازآن طرف ترانسی را که تولیدکننده خریداری کرده است، اداره برق مالکش می شودوبه دیگران ازهمین ترانس انشعاب برق می دهد. قطعی آب وبرق و هزینه بالای مصرفی، شارژ، عدم امنیت و... واز طرفی عدم اعطای تسهیلات ارزان قیمت باعث شده است که سرمایه گذاران دربرخی مواقع سرمایه گذاری رانیمه تمام بگذارندویااینکه باظرفیت کامل نتوانند به تولیدو.... بپردازندونتواننداشتغالزایی درحدتوان راداشته باشند.

نیازاست که استاندار هرمزگان شرکت ها وسازمان هایی شهرک های صنعتی، صنعت، معدن، تجارت، آب، برق، بانک ها و... رابرسر یک میزگردآورد ومشکلات موجودرا بررسی ودرهمان جابرای رفع مشکلات موجودتصمیم گیری نموده وازجزیره ای عمل کردن دستگاه های مختلف خودداری شود و سنگ های بزرگ درمسیر سرمایه گذاری وتولید برداشته شود.

ازآن طرف درسالی که توسط مقام معظم رهبری باعنوان سال " حمایت از کالای ایرانی" نامگذاری شده است، انتظارمی رود که موانع تولیدکالای ایرانی وسرمایه گذاری دراستان برطرف شود تا رونق تولید رادراستان شاهدباشیم و برخی ازدستگاه از سلیقه ای عمل کردن اجتناب کنند وبانک ها نیزتسهیلات رابانزخ صفرتاچهاردرصددراختیارتولیدکنندگان وسرمایه گذاران قراردهند تاآنهابتوانند بااشتغالزایی نسبت به تولیدکالاهای ایرانی وصادرات و... برنامه ریزی واقدام نمایند.

علی زارعی/دریا