دریا نیوزتلاش آقای وزیر برای محروم کردن هرمزگان

دریا نیوز: همه یک درصــد درآمد نفتی ویــژه مناطق نفتخیز به خوزستان میرســد. این عنوان نقل قولی است که رسانه ها از وزیر راه و  شهرســازی در چهل و یکمین جلســه ستاد ملی بازآفرینی شــهری پایدار با موضوع رســیدگی به مشکلات محلات نابسامان خوزستان منعکس شده است و آخوندی گفته است: امسال همه درآمد حاصل از اجرای قانون اختصاص یک درصد فروش نفت به مناطق نفت خیز را به خوزستان واگذار خواهیم کرد

، 09:25   /   کد خبر: 33278   /   تعداد بازدید: 157


دریا نیوز: همه یک درصــد درآمد نفتی ویــژه مناطق نفتخیز به خوزستان میرســد. این عنوان نقل قولی است که رسانه ها از وزیر راه و  شهرســازی در چهل و یکمین جلســه ستاد ملی بازآفرینی شــهری پایدار با موضوع رســیدگی به مشکلات محلات نابسامان خوزستان منعکس شده است و آخوندی گفته است: امسال همه درآمد حاصل از اجرای قانون اختصاص یک درصد فروش نفت به مناطق نفت خیز را به خوزستان واگذار خواهیم کرد.آخوندی عنوان نموده با توجه به بحث اختصاص یک درصد از درآمد فروش نفت به مناطق نفتخیز در تلاش هســتیم تا در سال جدید بتوانیم تمامی این مبلغ به این استان اختصاص یافته و در راستای رفع مشکلات هزینه شود، چراکه با توجه به تنگناهای مالی در سال گذشته تنها 45درصد از این رقم به خوزستان اختصاص پیدا کرد.این موضوع در حالی اتفاق می افتد که هرمزگان نیز جزو اســتان هایی است که منطقه نفت خیز محسوب می شود و بایستی این قانون برای استان هرمزگان نیز اجرا شود و از طرفی مگر یک وزیر می تواند در مورد یک قانون بصورت سلیقه ای تصمیم بگیرد که در این بخش انتظار می رود نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی،استاندار و مدیرکل راه وشهرسازی هرمزگان نسبت به طرح چنین موضوعی واکنش مناسبی داشــته باشند و از تضییع حقوق مردم محروم استان دفاع کنند.وزیر راه و شهرسازی ضمن تأکید بر ضرورت همکاری 100درصدی تمامی وزارتخانه ها در اجرای برنامه های بازآفرینی در این اســتان بیان کرده است ارائه برنامه لازم برای دریافت کمک از وزارت نفت، دسترسی سکونتگاه های استان بــه خطوط ریلی، اجرای برنامه های توســعه مبتنی بر حمل و نقل عمومی (TOD) در اســتان، احداث قطار حومه ای و ... از برنامه هایی اســت که باید در این منطقه مورد توجه قرار گیرد.
در واقع هرمزگان هم دارای بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی است که دوسوم از شهر بندرعباس را چنین مناطقی تشــکیل می دهند و می طلبد که برای برون رفت از این بحران و چالش توسط دولتمردان برنامه ریزی مدونی صورت پذیرد.
از طرفی دیگر این استان با کمبودهایی در بخشهای بهداشت و درمان وکمبود هزارتخت بیمارستانی، کمبود در بخش اماکن ورزشی وتفریحی و... مواجه می باشد و نیازمند توجه ویژه دولت می باشد واز آن طرف فقط آلودگی، ترافیک، گرانی مسکن و... از صنایع و معادن و پالایشــگاه ها نصیب مردم این استان شده اســت و علی رغم اینکه هرمزگان نیــز جزو مناطق نفت خیز می باشد و بایســتی از یک درصد ویژه مناطق نفت خیز بهره ببرد، اما متاسفانه وزیرراه وشهرسازی بصورت رسمی اعلام کرده است که این یک درصد را می خواهد به یک استان اختصاص دهند که بایستی از حق هرمزگان دفاع شود.

علی زارعی/دریا