دریا نیوزعضو شــورای شــهربندرعباس: مدیریت ضعیف چگونه می تواند فوتبال استان را نظارت کند

دریا نیوز: عضو شــورای شــهربندرعباس بــه دنبال صحبت های خود در چهل و هفتمین جلســه شــورای شــهر در رابطه بــا مدیریت ضعیف و ناکارآمــد در فوتبال شــهرداری توســط شــهردار بندرعبــاس اظهار کرد: شــهردار بندرعباس علیرغم اینکه رئیس هیئت فوتبال اســتان می باشــد متأســفانه در مدیریت و تیم داری فوتبال شــهرداری ضعیف و ناتوان است

، 11:36   /   کد خبر: 33247   /   تعداد بازدید: 356


دریا نیوز: عضو شــورای شــهربندرعباس بــه دنبال صحبت های خود در چهل و هفتمین جلســه شــورای شــهر در رابطه بــا مدیریت ضعیف و ناکارآمــد در فوتبال شــهرداری توســط شــهردار بندرعبــاس اظهار کرد: شــهردار بندرعباس علیرغم اینکه رئیس هیئت فوتبال اســتان می باشــد متأســفانه در مدیریت و تیم داری فوتبال شــهرداری ضعیف و ناتوان است.
اســماعیل بواشــه در گفت وگو با خبرنگار دریا؛ اظهار کــرد: در زمان مدیریت شــهردار کنونی تیم فوتبال شــهرداری بندرعباس از لیگ دسته اول به دوم تنزل پیدا کرد و علیرغم هزینه کردن میلیاردها تومــان در هر فصــل، وضعیت فوتبال شــهرداری بندرعباس بدتر از روز قبل میشود. به گفته وی، اخیرا این تیم از شــاهین شــهرداری بوشــهر در لیگ دو کشور در بازی رفت و برگشت 10 گل خــورده کــه در تاریخ تیــم داری فوتبال شهرداری این موضوع بی سابقه است. این عضو شــورای شــهر بندرعباس با بیان اینکه اتفاقات تاسف برانگیزی که در تیم فوتبال شهرداری بندرعباس افتاده نشان دهنده این است که این تیم رها شده اســت، افزود: زمانی تیم موفق و نتیجه خواهد گرفت که مدیران و دست اندرکاران آن به دنبال رشد و توسعه ورزش باشند نه اهداف سیاسی و هیچگونه اراده ای در جهت رســیدن به اهــداف اصلی وجود ندارد. بواشــه با تاکید بر اینکه شــهردار بندرعباس عــلاوه بر مدیریــت تیم فوتبال شــهرداری رئیس هیئت فوتبال اســتان نیز می باشــد، ادامه داد: وقتی نمیتوان تیم فوتبال شهرداری را به درستی مدیریت کــرد چگونه میتوان بر کل فوتبال اســتان نظارت داشت و شهردار بایستی از هر دو جایگاه پاسخگوی وضعیت نابســامان فوتبــال در شــهر بندرعباس علی الخصوص تیم شهرداری به ورزشکاران و مردم باشد.
 وی با اشــاره به حوادث اخیر کــه در بازی تیم فوتبــال شــهرداری رخ داده بود، گفــت : یکی از هواداران به نشانه اعتراض به عملکرد بسیار ضعیف دروازه بانی که بوی تبانی و همدستی با تیم حریف را داشــت وارد زمین شد که بازیکنان در زمین فوتبال وی را مورد ضرب و شــتم قرار داده که اگر نظارت کافی بر تیم وجود داشــت ضمن پیشگیری از چنین اتفاقاتی با بازیکنان خاطــی برخورد لازم صورت میگرفت اما بازیکنان متأســفانه بخشیده و همچنان  در ترکیب تیم وجود دارند.
بواشه در ادامه با بیان اینکه شهرداری بندرعباس برای تیم فوتبال در یک فصل حدود 4الی 5میلیارد تومان هزینه کرده اســت، تصریــح کرد: در ورزش اســتان ضعف وجود دارد و فوتبال هرمزگان رو به نابودی اســت و مسؤولین امر بایستی هر چه زودتر چاره ای بیندیشند.
وی افــزود: در گذشــته در شــهر بندرعبــاس باشگاههای زیادی در رشته فوتبال فعالیت میکردند که در حال حاضر تعداد باشــگاهها بسیار کم شده و بعضا تعطیل یا در یک رده ســنی فعالیت میکنند و جهت حل این بحران تشــکیل ستاد بحران ورزشی لازم و ضروری میباشد.
عضو کمیســیون فرهنگی، اجتماعی شورای شهر بندرعبــاس در پایان با بیان اینکه جوانان هرمزگان آن طــور که باید به حقشــان در جایــگاه فوتبال نرسیده اند، خاطرنشــان کرد: در بندرعباس صنایع زیادی وجود دارد که متاســفانه مدیران آنها وظیفه خــود را در زمینه کمک به ورزش بــه خوبی ایفا نمیکننــد که جا دارد اســتاندار، نمایندگان مجلس و مدیــران صنایع به ورزش اســتان کمک نمایند تا همانند اســتانهای دیگر علاوه بر داشــتن یک تیم لیگ برتری شــاهد توسعه و رشد ورزش در استان هرمزگان باشیم.

فرزانه مسلم زاده/دریا