دریا نیوزحال ناخوش پل هاي هوايي در بندرعباس

دریا نیوز: گرچه که براي امنيت بيشتر عابران گفته مي شود که پل هاي هوايي زده مي شود تا ترافيک هم روان تر شود وعابران اختلالي در ترافيک روان خودروها ايجاد نکنند، اما در شهربندرعباس مردم مي گويند پل هاي هوايي عابرپياده فقط مصرف تبليغاتي دارد و براي عابران طراحي و احداث نشده اند.

، 10:30   /   کد خبر: 32910   /   تعداد بازدید: 368


دریا نیوز: گرچه که براي امنيت بيشتر عابران گفته مي شود که پل هاي هوايي زده مي شود تا ترافيک هم روان تر شود وعابران اختلالي در ترافيک روان خودروها ايجاد نکنند، اما در شهربندرعباس مردم مي گويند پل هاي هوايي عابرپياده فقط مصرف تبليغاتي دارد و براي عابران طراحي و احداث نشده اند.چندروز قبل که خواستم از روي يکي از  پل عابرپياده هوايي عبور کنم، متوجه وجود زباله برروي پل شدم.پلي که سيمان داخل راهروش از بين رفته و ميلگردهايش بيرون زده بود وتعدادي معتاد هم در آنجا پاتوق کرده بوند. پل هاي هوايي که فقط نام پل هوايي عابر پياده دارند وبرخي شايد روزانه به تعداد انگشتان دست هم از روي آن عبور نکنند.جهت اطلاع از نظرات شهروندان از وضعيت پل هاي عابرپياده ،نظرات شان را جويا شديم.در اين گزارش باماهمراه باشيد.

 خرابي پله هاي برقي

خانم «شريفي نيا» يکي از شهروندان بندرعباسي است که مي گويد:اصلا مگرشهرداري پلهاي هوايي را براي عابران مي سازد؟ من فکر مي کنم که اين پل ها ساخته مي شوند تا تابلوهاي تبليغاتي بر روي شان نصب شوند وبس و فقط به فکردرآمدزايي خودشان هستند واز نام عابران پياده که من هم جزوشان هستم، سوء استفاده مي شود وما عابران نمي توانيم از اين پل هاي غيراستاندارد استفاده کنيم.پل هاي هوايي که برقي هستند که هيچکدام کار نمي کنند و از پله هايشان هم که نمي شود رفت و آمد کرد و آنها طراحي شده اند که با برق کار کنند که برق شان قطع است.مدتي قبل از روي يکي از آنها رفتم و تا مدت زيادي زانوهايم درد مي کرد.کسي نيست که بگويد چرا اين همه هزينه براي ساخت پل ها شده است وآنها را رها کرده اند؟ روي برخي از پل ها هم که فقط به عنوان خوابگاه معتادان و متکديان استفاده مي شود و گويا استفاده ديگري نمي شود.

  تونل وحشت

«منصف» فوق ليسانس است و مي گويد: پل هاي هوايي  که بايد آنها را «تونل وحشت» بخوانيم را زده اند که فقط بر رويشان تبليغات نصب کنند و دو طرفش بخاطر نصب تبليغات در عصرها و شبها کاملا   تاريک است واگر بلايي سرت بيايد، کسي نيست به فريادت برسد.ديد ندارد و خطرناک است.شيب پله ها استاندارد نيست و از پله هاي روبروي «ستاره جنوب» که رفتم،پله هايش غيراستاندارد است.داخل و روي پاگرد ستون زده اند و دو نفر با هم نمي توانند از کنار همديگر رد شوند.اصلا به استانداردها توجه نمي شود.

 تصرف پياده رو

«عسکري زاده» کارمند است و مي گويد: من نمي دانم اين پل هاي هوايي عابرپياده با چه استانداردي ساخته مي شوند.فقط نام پل هوايي دارند و استفاده چنداني نمي شود.در مرکزشهر ومعروف به فلکه برق چندسال قبل پل هاي هوايي زدند و برايش آسانسور نصب کردند، اما هيچوقت استفاده نشد و آسانسورش در پياده رو قرار دارد و عابران به سختي بايستي از آنجا عبور کنند.در شهرمان به راحتي پياده روها تصرف مي شود و گويا عابران هيچ حقوقي ندارند.از يک طرف کساني که ساخت وساز مي کنند واز طرفي مغازه داران و دستفروشان پياده رو را مي گيرند.چندشب پيش رفته بودم در خيابان سيدجمال که ديدم ايستگاه پليس راهنمايي و رانندگي «آيت ا... طالقاني» پياده رو پشتش را با فنس کشي گرفته است وعابران نمي توانند از آنجا رفت وآمد کنند. نهادهاي دولتي وغيردولتي، همگي فقط پياده رو را مي بندند.

  امنيت ندارند

«رفيعي» هم مي گويد: در دوطرف پل ها تبليغات نصب شده که ديد ندارد و تاريک است وامنيت وجود ندارد.پراز معتاد است و برخي از پل ها هم که درب شان را قفل مي کنند. من به عنوان يک خانم با اين وضعيت جرات استفاده از پل ها را ندارم. از اين پل ها که عابران چندان نمي توانند استفاده کنند.

 فرهنگ سازي براي استفاده از پل هاي هوايي

«دبيري» هم مي گويد: پل هاي هوايي در شهرمان وسيله هاي بي مصرفي هستند و پله هايشان زياد است و اگر برقي بود، انسان رغبت مي کرد برود. وسيله اي است براي تبليغات و استفاده اي براي عابران ندارد.فرهنگ سازي هم بايستي براي استفاده از پل هاي هوايي شود.البته بايستي شرايطش هم فراهم شود ؛يعني پله ها و پل هاي هوايي از استانداردهاي لازم برخوردار باشند و بعد بر روي استفاده از پل هاي هوايي سرمايه گذاري و فرهنگ سازي شود.

  پل هوايي بدون پله

«عباسي» شهروند ديگري است که مي گويد:متاسفانه در بندرعباس امورات بصورت کارشناسي شده و اصولي انجام نمي شود. پل هاي هوايي هم از اين قاعده مستثني نيستند.در ميدان امام (ره) روبروي بانک توسعه تعاون پل هوايي را از خيلي وقت پيش زده اند که هنوز حتي پله هاي آنرا نصب نکرده اند وفقط تبليغات را از همان زمان بر رويش نصب کردند. آيا در اين شهر هيچ ناظري وجود ندارد؟شوراي شهر نبايد برعملکرد شهرداري در بخش هاي مختلف نظارت کند؟  چرا استاندار به اين وضعيت رسيدگي نمي کند؟ از بيت المال هزينه هايي مي شود که غيرکارشناسي است و مردم هيچ نفعي از آن نمي برند. عابران هم که سهمي در شهر ندارند.به راحتي حقوق شان نقض مي شود وآب از آب هم تکان نمي خورد.از طرفي ديگر اين تبليغاتي که بر روي پل هاي هوايي ويا وسط بلوارها بر روي تيرهاي برق نصب مي شوند، باعث حواس پرتي عابران مي شود و تصادفات افزايش مي يابد.آيا دستورالعمل وقانوني در اين بخش وجود ندارد؟آيا پليس تاکنون بررسي کرده است که اين تبليغاتي که منجر به حواس پرتي رانندگان مي شود ،چه ميزان در تصادفات اثرگذار است؟ آيا ديگران به غير از رانندگان هم در وقوع تصادفات مقصر شناخته شده اند؟آيا اين تبليغات را شوراي شهر نمي تواند مصوباتي داشته باشد که ساماندهي شوند؟ آيا واقعا افرادي مجرب و خبره در اين بخش در استان نيستند؟حداقل برويد و استان هاي ديگر را ببينيد که پل هايي هوايي عابران پياده برچه اساس واستانداردي نصب مي شوند و ضوابط تبليغاتي محيطي چگونه است؟ بنظر مي رسد که هيچ چيزي در سرجايش قرار ندارد. به نام عابران پياده پل هوايي با هزينه هاي گزاف زده مي شود و تنها کساني که نمي توانند از اين پل هاي هوايي غيراستاندارد استفاده کنند، همين عابران هستند.تصور فرماييد پيرمرد و پيرزن ويا بيماري با اين هواي گرم بخواهد از پله هاي غيراستاندارد اين پل ها بالا وپايين برود، آن وقت چه اتفاقي مي افتد؟ در واقع پل هاي هوايي براي ايمني و راحتي بيشتر عابران بايستي ساخته شوند، اما به اين موضوعات توجهي نمي شود ومسئولان نصب اين پل ها فقط به اين موضوع توجه مي کنند که تبليغات بر روي پل ها در کجا ديد بيشتري دارد و در همان جا پل را مي زنند و حتي برخي جاها،پله هايش را نصب نمي کنند وبرخي جاها پله ها استاندارد نيست وبراحتي نمي توان از پله ها استفاده کرد.چرا در اين زمينه از نظرات کارشناسي استفاده نمي شود؟

 نبود امنيت

«مطهري»هم به پل هوايي روبروي امامزاده سيدمظفر(ع) اشاره مي کند که هنگام عبور از آن بوي نامطبوعي به مشام مي رسد و لرزش دارد و بين پله ها وآخرين پله و دالانش فاصله است و اگر عابري حواسش نباشد،پايش گير مي کند.تبليغات بزرگي که نصب کرده اند، باعث کاهش امنيت پل ها مي شود.معتادان روي پل ها مي خوابند و اگر براي کسي در روي پل اتفاقي پيش بيايد، کسي متوجه نمي شود تا به فريادش برسد.اين پل براي سالمندان و بيماران مناسب نيست و پل نازيبا و غيرايمن است وهرکس که بندرعباس بيايد و بخواهد برود زيارت و از اين پل استفاده کند، وضعيت مناسبي ندارد. از طرفي برخي ها از زيرپل واز روي نرده ها مي پرند که اگر پل هوايي وضعيت مناسبي داشته باشد، از آن استفاده مي شود.

  فقدان روشنايي

خانم «هاشمي پور» مدير يک شرکت خصوصي هم مي گويد:پل هاي هوايي شهر آنقدر نامناسب هستند که بيشترشان بدون استفاده هستند، زيرا پله هايش نفس گيرهستند.شب ها هم تاريک هستندو امنيت ندارند.آيا وقتيکه سقف پل ها را بسته اند، نمي توانند روشناييش را تامين کنند؟

 زورگيري برروي پل

«جهاني» هم مي گويد:تبليغاتي که دوطرفش مي زنند مانند پل هوايي روبروي فروشگاه «اتکا» که اينطور است و مي ترسم از رويش بروم چون ديد ندارد و درشب هم تاريک است و  زورگيري مي شود .پل ها  پر از آشغال وزباله هستند.بيشتر جاها هم که مي بينم تبليغات مي زنند و ديد ندارد.به همين دليل نمي روم.معتادان زيرانداز و کارتن مي اندازند و مي خوابند.کسي جمع آوري شان نمي کنند.

علی زارعی / دریا