دریا نیوزحقوقی که گم شده است؛ پیاده روهای عابران شهرم مسدود است

دریا نیوز؛ عابران شهرم گویا حقوقی ندارند وحقوقشان به راحتی آب خوردن تضییع می شود.

، 13:37   /   کد خبر: 32840   /   تعداد بازدید: 440


دریا نیوز؛عابران شهرم گویا حقوقی ندارند وحقوقشان به راحتی آب خوردن تضییع می شود.شهروندان می گویند شهرداری وقتی که مجوز ساخت وساز راصادر کرد ،تصور می کند که دیگر کارشان تمام شده است و وظیفه ای ندارد وبراحتی حقوق شهروندان تضییع می شود وهیچکس هم خود رامسول نمی داند.ساخت وسازکه شروع می شود،مصالح ساختمانی تا داخل خیابان هم می آید و هم مسیر رفت وآمدعابران رامسدود می کند وهم خیابان رابرای تردد خودروها  راتنگ ترمی کند و هم  این وضعیت تا چندسال که مجتمع ساخته می شود ادامه دارد وگویا این از حقوق سازندگان بشمار می رود که اقدامی نمی شود.تصرف پیاده رو به شیوه های مختلف دیده می شود.تعمیرگاه ها چندین خودرو را دریاده رو و خیابان جلو و اطراف  مغازه شان پارک می کنند تاتعمیرشوند.تزییناتی خودروها هم اجازه پارک هیچ خودرویی را در خیابان جلوی مغازه شان نمی دهند واین محدوده رامتعلق به خودشان وجزو مغازه شان می دانند وگاهی هم بگومگوهایی بین آنها و رانندگان خودروهایی که می خواهند در آن خیابان ها پارک کنند ،بوجود می آید. درصورتیکه کسانی که به این صنف مجوز فعالیت می دهند، بایستی قبل از دادن مجوز ،از مکان بازدید داشته باشند و ببینند که آیا فضای کافی و مناسبی را برای توقف خودروها جهت انجام امور ات تزییناتی دارند؟در برخی از پلاستیک فروشی های میدان شهربانی به سمت اتوتاج ،عطاری های داخل بازار وپشت مسجد کوفه، مغازه های بازاربزرگ ،میوه فروشی ها و... فروشندگان به راحتی اجناس خود را داخل پیاده رو عرضه می کنند ومدعی هستند که چون جلوی مغازه شان است ، پس متعلق به خودشان است و به همین دلیل هم دیده می شود که محل رفت وآمد شهروندان  تصرف می شود وهیچ ارگانی هم اقدامی نمی کند. 

تصرف پیاده روها درساخت وسازها

 دربلوارهای "وحدت"،" معلم"و... که پروژه های ساخت وساز انجام می شود و پیاده روهایش هم در تصرف سازندگان هستند وگویا عابران دراین بلوارها حقوقی ندارند ومجبورند که از داخل بلوار وهمسو ویابرخلاف مسیر خودروها رفت وآمد کنند و اگر هم که تصادف کنند وجانشان را از دست بدهند، آیاکسی خود را پاسخگو می داند؟ شهروندان همیشه این سوال رامی پرسند که چرا حقوق شان ضایع می شود و نهادی که بایستی باسدمعبر مقابله کند،اما وقتی که مجوز ساخت وسازش را صادر کرد،حتی نمی روند وببینند که مصالح ساختمانی سازندگان درکجا ریخته اند؟

برخی ازشهروندان هم از استاندار هرمزگان می خواهند چند ساعت را در شهر ودر مناطق مختلف پیاده روی کنند وببینند که چه میزان از پیاده روهای شهر مسدود شده اند وعابران پیاده باچه مشکلاتی مواجه هستند؟

واقعاچه کسی دراین شهر حامی حقوق شهروندان است؟ چرابراحتی حقوق مردم دربخش های مختلف تضییع می شود.

"نامدار" شهروند دیگری است که می گوید :از استاندار محترم تقاضا داریم که خیابان های بهادر جنوبی واتوتاج به سمت دریا تشریف ببرند وببینند که چطور عمده فروشی ها باعث ترافیک شده اند.قراربود این صنوف به خارج شهر منتقل شوند که نشدند و مشخص نیست چرا این وعده در این یک دهه محقق نشده است؟ این صنوف هم پیاده روها را درتصرف دارند وهم  ترافیک سنگین و قفل شده در این مناطق ایجاد می شود که حتی عبورومرور خودروها راغیرممکن می سازند.

"شریفی " هم می گوید :بلوار ۲۲بهمن توسط  خودروها بخصوص عصرها دراین منطقه که نمایشگاه های خودرو است  بسته می شود ورفت وآمد خودروها و عابران به کندی صورت می گیرد و وعده جابجایی نمایشگاه های خودرو هم در حد وعده ماند و هیچ اقدامی نشد.

درمحل ورودی پارکینگ بازارماهی فروشان"پشت شهر" هم مدت زیادی است که بخشی از  پل روی کانال تخریب شده است و ورود وخروج خودرو همراه بااحتمال سقوط است .در ورودی کوچه بعثت۴محله "آیت ا...غفاری" هم بخشی از پل روی کانال شکسته شده و چند جای دیگرکوچه هم آسفالت خراب شده است. اینجاهم تعمیرگاهی است که چندین خودرو را در پیاده رو خیابان جلوی تعمیرگاه متوقف شده اند تا تعمیرشوند. 

قایق ها در پیاده رو 

دربرخی از محلات ساحلی هم قایق ها در پیاده روها یا خیابان ها پارک شده اند وبایستی مکانی مناسب به عنوان پارکینگ درنظر گرفته شود تاحقوق دیگران تضییع نشود.شهروندی دیگر می گفت: مدتی قبل درحال عبور از داخل پیاده رو بودم که سطل رنگ روی من وچند نفرعابر ریخت و کثیف شدیم و وقتیکه اعتراض کردم، آن شهروند گفت:از شهرداری مجوز گرفته ایم و رنگ آمیزی کنیم. گفتم شما بایستی حصارکشی کنید تاعابران متوجه شوند ودر ساعاتی این کار را انجام دهید که رفت وآمد کمتر باشد.یک مورد دیگر منهول هایی است که بالاتر از سطح خیابان هستند وخطرناکند.مدتی قبل پای یک خانم به یکی از این منهول های بالاتر از سطح آسفالت برخوردکرد  و سطح آسفالت پر از خون شد.برخی از شهروندان از تضییع حقوقشان در بخش های مختلف وبی توجهی متولیان بخش های مختلف بسیار گلایه مندند و می گویند هیچکس از حقوق شان دفاع نمی کند وحتی اگر شکایتی را مطرح کنند ،برخی از دستگاه های اجرایی چندان توجهی نمی کنند وگاهی جای شاکی و متشاکی عوض می شود، مانند پرونده تغییرکاربری فضای سبز به تجاری مسکونی که علی رغم پیگیری های یکساله ،اهالی که به خواسته شان که احداث فضای سبزاست نرسیده اند واز برخی از اهالی شکایت شده است.شهروندان انتظار دارند که متولیان شهر از تضییع حقوق شان جلوگیری کنند واجازه ندهند به بهانه های مختلف حق شان ضایع شود.

علی زارعی/دریا