دریا نیوزدغدغه های والدین دانش آموزان

دریانیوز: تامدتی قبل دغدغــه والدین دانش آموزان برای انتخابمدرسه مناسب برای فرزندان شان بود که کدامین مدرسه راانتخاب کنند که کیفیت آموزشی مناسبی داشته باشد و پایههای تحصیلی فرزندشان مستحکم باشد

 

 

، 09:22   /   کد خبر: 32735   /   تعداد بازدید: 332


دریانیوز: تامدتی قبل دغدغــه والدین دانش آموزان برای انتخابمدرسه مناسب برای فرزندان شان بود که کدامین مدرسه راانتخاب کنند که کیفیت آموزشی مناسبی داشته باشد و پایههای تحصیلی فرزندشان مستحکم باشد .

این روزها اما دغدغه تهیه و تامین نوشت افزار،لباس مدرسه،کیف وکفش و... را دارند.اقلامی که قیمت شان سربه فلک

کشیده وتامینش برای برخی بسیار مشکل است وبرخی همناتوان از تامین خرید این اقلام هســتند.اقلامی که مشخص

نیست برچه اساسی قیمت گذاری می شوند ودر فصل مدرسههم گرانتر می شــوند ونظارت هــای لازم هم وجود ندارد.

خانواده هایی هم چندین فرزند مدرسه ای دارند و نمی توانندهزینه های مرتبط باتحصیل فرزندشان را تامین کنند، تعدادی

از بچه های شــان مجبور به ترک تحصیل می شوند وبقولمعروف عطای سواددار شدن رابه لقایش می بخشند. لباس

واقلام مدرسه بسیارگران هستند وقیمت ها بسیار باهمدیگرفاصله دارند. به غیر از این هزینه ها ،بایستی شهریه مدارس

،سرویس مدرســه ،کمک های اجباری که مدارس مطالبهمی کنند را هم به هزینه های مدرسه اضافه کرد که هر

دانشآموز در ســال تحصیلی چندین میلیون تومان بایستی برایتحصیلش پرداخت شود. حتی پیش دبستانی ها ها هم هزینه

برهســتند.این دوره که درواقع غیراجباری خوانده می شود،امــا ضروری بنظر می رســند.زیرا در زمان ورود به کلاس

اول ابتدایی، تفاوت آموزشــی ویادگیری در دانش آموزانیکه به مهدکودک وپیش دبستانی رفته اند ودانش آموزانی که

نرفته اند ،ملموس وقابل مشاهده است.پس خانواده هایی کهتوانایی پرداخت شــهریه و... در پیش دبستانی ها را دارند،

ترجیح می دهند فرزندان شان را در پیش دبستانی ثبت نامکنند.درواقع شــکاف وتبعیض آموزش از همین مقطع آغاز

می شود و کسانی که پول ندارند، از قافله علم آموزی عقب می مانند. از طرفی دیگر مدارس در مناطق محروم، حاشیه

ای و روستایی دارای مشکلات فراوانی هستند که بر آموزش دانش آموزان اثرگذار اســت وبایستی برای چنین مناطقی

،چاره اندیشی نمود.حتی وضعیت فیزیکی مدارس در چنین مناطقی شــرایط مناسبی ندارند وبســیاری از آنهافرسوده

هســتند ونیازمند بازسازی هســتند. بنظر می رسد بایستیدولــت به بحث آموزش در چنین مناطقــی توجه ویژه ای

داشته باشد که تاکنون اینگونه نبوده است وسقف و دیوارهایبرخی از مدارس شکاف دارند وبرخی هم ریزش کردند ومی

کنند. پس تا اتفاقات ناگواردیگری پیش نیامده اســت بایدکاری کرد.درمناطق روســتایی باید مدارس موردنیاز وجود

داشــته باشــند تا دانش آموزان مجبور نباشند با وانت و...جابجا شــوند که در تصادفات و واژگونی ها جان شان را

ازدست دهند ویا مجروح گردند.

علی زارعی