دریا نیوزمدارس مهری شوند

دریانیوز: مدارس را بایستی برای ماه مهر آماده کرد تا دانش آموزان باشور و نشاط وارد این مدرسه ها شوند و شروع سال تحصیلی جدید را جشن بگیرند و یک سال تحصیلی دیگر را در آن بگذرانند

، 10:41   /   کد خبر: 32716   /   تعداد بازدید: 372


دریانیوز: مدارس رابایستی برای ماه مهرآماده کرد تادانش آموزان باشور ونشاط وارد این مدرسه ها شوند وشروع سال تحصیلی جدید را جشن بگیرند ویک سال تحصیلی دیگر را در آن بگذرانند.
به همین دلیل هم متولیان مدارس در ماههای تابستان تلاش می کنند که مدارس را آماده سازی کنند تامهرماه دانش آموزان با کلاس های رنگ شده ،آبخوری وسرویس های بهداشتی تعمیرشده و... مواجه شوند.
اما در مناطق روستایی ومناطق حاشیه ای وضعیت مدارس چندان رضایتبخش نیست و دانش آموزان و والدین شان از وضعیت موجود رضایت چندانی ندارند .مدارسی که بسیاری از آنها فرسوده اند ونیاز به نوسازی دارند و برخی هم کلاس هایی رنگ ورو رفته دارند و بایستی رنگ آمیزی شوند .
میزوصندلی های کهنه وشکسته  باعث دلزدگی دانش آموزان می شود و این قشر آینده ساز می گویند بایستی درهمان کلاس هایی بنشینیم که هیچ تغییری نسبت به سال گذشته نکرده اند.  نیاز است که مسئولان تدبیری جدی در این بخش بیندیشند. مهرماه سال گذشته که به یکی از مدارس حاشیه ای شهر رفتیم، مشاهده کردیم که دانش آموزان عرق ریزان در کلاس نشسته اند و کولر جوابگوی نیاز دانش آموزان کلاس نیست وهمه با کتاب ودفتر ،خودشان راباد می زدند. صندلی معلم هم شکسته بود ونشیمنگاه نداشت.یک نفر را آورده بودند تامیزوصندلی هارا تعمیرکنند. درصورتیکه انتظار می رفت تاقبل از مهرماه ،مدارس آماده شوند. نمازخانه های برخی از این مدارس فاقدکولر هستند ویا کولرها جوابگوی نیاز نمازخانه نیست ودانش آموزان مجبورند در گرما وعرق ریزان نماز بخوانند که این وضعیت باعث گریزان شدن ودلزدگی دانش آموزان از نماز خواندن می شود که بایستی مسئولان آموزش وتربیت دانش آموزان به این موضوع توجه کافی داشته باشند. برخی از مدارس هم که آزمایشگاه دارند،  کولر موردنیاز ندارند. وضعیت سرویس های بهداشتی وآبخوری های برخی از این مدارس مناسب نیست .
در برخی از مناطق مانند مسکن مهرهم که کمبود شدید مدرسه در مقاطع مختلف وجود دارد وساکنان مسکن مهربامشکل مواجهند .خلاصه بایستی متولیان مربوطه مدارس را بابهترین شرایط برای دانش آموزان درآستانه سال جدید فراهم کنند.
علی زارعی