دریا نیوزمهارت آموزی ،کلیداشتغال

دریانیوز: درحالی با چالش بیکاری مواجهیم که به آموزش مهارت هم چندان توجه نشده است و تناسبی بین بازار کار و نیروهای ماهر آموزش دیده درجامعه وجود ندارد .به همین دلیل در بسیاری از بخش ها وصنوف ،افراد غیرماهر مشغول به فعالیت هستند و بجای تعمیرکار درواقع تعویض کارهستند وبرخی از آنهاتخصص لازم را ندارند

، 13:52   /   کد خبر: 32544   /   تعداد بازدید: 269


دریانیوز: درحالی باچالش بیکاری مواجهیم که به آموزش مهارت هم چندان توجه نشده است وتناسبی بین بازار کار و نیروهای ماهر آموزش دیده درجامعه وجود ندارد .به همین دلیل در بسیاری از بخش ها وصنوف ،افراد غیرماهر مشغول به فعالیت هستند وبجای تعمیرکار درواقع تعویض کارهستند وبرخی از آنهاتخصص لازم راندارند.
باشرایط موجود نیازاست که متولیان آموزش های مهارتی برای آموزش های فنی وحرفه ای تلاش وبرنامه ریزی کنند تا نیروهای ماهر موردنیاز جامعه تربیت کنند تاگامی هم در راستای اشتغال زایی برداشته شود که درتابستان هم بایستی اطلاع رسانی گسترده ای شود تا اقشار مختلف وحتی دانش آموزان ودانشجویان در اوقات فراغت شان مهارت بیاموزند وبرای آینده آماده شوند.
نیاز است که در محلات حاشیه ای و روستاها هم رشته های موردنیاز آموزش داده شود. یکی از گلایه های ساکنان این مناطق ،عدم برگزاری برخی از رشته های مهارتی مانند رایانه ،آرایشگری ، خیاطی و... برای ساکنان محروم این مناطق به بهانه آموزش این رشته ها در مراکز خصوصی دارای مجوز از فنی وحرفه ای است.دراین بخش بایستی به دوموضوع توجه داشت :اول اینکه شهریه این دوره ها در مراکز خصوصی بسیار گران است که روستائیان وحاشیه نشینان توان مالی پرداخت این شهریه راندارند .موضوع دوم این است که مراکز خصوصی در چنین مناطقی شعبه ندارند.
بااین اوصاف ضرورت دارد که متولیان این بخش رشته هایی را که در مراکز خصوصی هم آموزش می دهند وشامل تعدادزیادی از رشته های کاربردی درجامعه  می شود را هم در محلات حاشیه ای وروستاها آموزش دهند ومتقاضیان را از آموزش های مهارتی محروم نکنند.زیرا عدم برگزاری این دوره ها در این مناطق فقط باعث می شود کسانی که علاقمند به یادگیری مهارت هستند،اما توان مالی ندارند، از آموزش های فنی وحرفه ای محروم شوند که این موضوع باعدالت آموزشی ومهارت آموزی تناقض دارد.
متاسفانه  مراکز آموزش فنی وحرفه ای دولتی ویژه بانوان هم وجود ندارد تا بانوان بتوانند دراین مراکز ،حرفه آموزی کنند.
یکی از ضعف های این بخش هم اطلاع رسانی ضعیف از مراکز ورشته های موجود فنی وحرفه ای است که حتی بسیاری از اقشار از مکان ونوع آموزش های فنی وحرفه اطلاع لازم ندارند ونیاز است که دراین بخش هم تجدیدنظر شود و به بخش اطلاع رسانی توجه شود تا جوانان جویای کار بتوانند درگام نخست ، مهارت آموزی کنند ودرگام بعدی وارد بازار کار شوند وبازاری بانیروی ماهر داشته باشیم.
علی زارعی