دریا نیوززوج های بی خانمان ومسکن مهر

دریانیوز: درحالیکه انتظارمی رفت بااجرای موفقیت آمیزطرح مسکن مهر، بحران کمبود مسکن و قیمت بالای خریدو فروش ورهن واجاره خانه پایان یابد ،امابدلیل بی توجهی متولیان این بخش ،هنوز هزاران واحدمسکن مهرساخته نشده اند وبرخی از مجتمع هایی هم که ساخته شده اند دارای مشکلات زیادی هستند که مسئولان خودرا پاسخگوی این بخش نمی دانند

، 12:31   /   کد خبر: 32542   /   تعداد بازدید: 248


دریانیوز: درحالیکه انتظارمی رفت بااجرای موفقیت آمیزطرح مسکن مهر، بحران کمبود مسکن و قیمت بالای خریدو فروش ورهن واجاره خانه پایان یابد ،امابدلیل بی توجهی متولیان این بخش ،هنوز هزاران واحدمسکن مهرساخته نشده اند وبرخی از مجتمع هایی هم که ساخته شده اند دارای مشکلات زیادی هستند که مسئولان خودرا پاسخگوی این بخش نمی دانند.واحدها ومجتمع هایی وجود دارند که علی رغم گذشت مدت زمان زیاد از واگذاری شان، اما هنوز آسانسور شان نصب نشده است، فاضلاب از سقف چکه می کند،سیم و پریزهای برق مشکل دارندو... .
بسیاری از واحدهای مسکن مهر آنچنان دارای مشکلاتی بوده که بایستی هزینه زیادی شود تا قابل سکونت شوند. اعتراض هاوگلایه های ساکنان هم مورد بی توجهی مسئولان مربوطه دربخش های مختلف قرار گرفته است.در شهرک های مسکن مهر کمبود فضای سبز، مراکز درمانی،ورزشی، تفریحی ،آموزشی ،فرهنگی و... وجود دارد.قراربود بیمارستان \"مادروکودک \"ساخته شود که نشد وساکنان دهها هزارنفری مسکن  مهر بایستی برای بیشتر اموراتشان به مرکز شهر مراجعه کنند که باعث ترافیک، افزایش هزینه خانواده ها و... می شود.خدماترسانی اندک واختلافات راه وشهرسازی وشهرداری منجر به عدم رفع مشکلات مسکن مهر شده است.
از طرفی دیگر اگر که هزاران  واحد مسکن مهر با استانداردهای لازم و نظارت های موردنیاز ساخته می شد و افراد فاقد مسکن ،ساکن می شدندواز امکانات مورد نیاز بهره مند می شدند، هم اکنون بحران مسکن نداشتیم.
زوج های جوان و زوج هایی که بیش از یک دهه از زندگی مشترک شان می گذرد وقدرت خرید مسکن را ندارند وحتی برخی توان پرداخت هزینه های بالای رهن واجاره را هم ندارند.اجاره هایی که گاهی به اندازه یک ماه درآمد وحقوق شان است رابایستی به عنوان اجاره پرداخت کنند.کسانی که توان پرداخت ندارند،حتی راضی به حاشیه نشینی می شوند ومجبورند بامشکلات حاشیه نشینی دست وپنجه نرم کنند .درصورتیکه اگر موانع مسکن مهرباعزم دولت وسیاست های حمایتی شان برطرف می شد ودهها هزار خانواده در آن ساکن می شدند،میزان عرضه وتقاضا به هم نزدیکتر می شدند و قیمت های خانه ورهن واجاره نیز کاهش می یافت .باشرایط بحرانی فعلی مسکن نیاز است  که دولت سیاستی برای خانه دارشدن زوج های جوان واقشار متوسط وکم درآمد داشته باشد تا آنها هم طعم سرپناه داشتن را بچشند ،نه اینکه حتی توان رهن واجاره خانه رانداشته باشند.
وزارت راه وشهرسازی هم  اعلام کرده بود که طرح \" مسکن اجتماعی\" را اجرا می کند که نکرد وحتی از مسکن مهر هم حمایت لازم را  نداشت که این موضوع منجربه افزایش مشکلات مردم برای داشتن سرپناه شد. درصورتیکه داشتن مسکن برطبق قانون اساسی، حق هر شهروند ایرانی است.

\r\n

علی زارعی