دریا نیوزمدیرکل امور مالیاتی هرمزگان در گفتگوبا"دریا"خبرداد:31خردادماه ؛آخرین مهلت ارائه اظهارنامه الکترنیکی مالیاتی

دریانیوز: مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار روزنامه منطقه جنوب کشور\"دریا\" گفت:31خردادماه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی بصورت الکترونیکی است

، 13:41   /   کد خبر: 32540   /   تعداد بازدید: 281


دریانیوز: مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار روزنامه منطقه جنوب کشور\"دریا\" گفت:31خردادماه آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی بصورت الکترونیکی است.
\"شاکر رضا مریدی\" افزود:این مهلت به هیچ وجه تمدید نمی شود ومودیان بایستی  در موعد مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی خود اقدام کنند.
\"مریدی گفت:شرط استفاده از تسهیلات و معافیت های پایه جهت صاحبان مشاغل ،تسلیم اظهارنامه مالیاتی حداکثرتا 31خرداد می باشد.
وی خاطرنشان کرد:جهت این امر ،ادارات امورمالیاتی  تا31خرداد ماه تاساعت 20بصورت یکسره آماده پاسخگویی به مودیان مالیاتی هستند.

مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان تاکید کرد:تسلیم اظهارنامه مالیاتی خارج از چارچوب تبصره ماده100 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال95 به معنای عدم تمایل مودی به استفاده از تسهیلات فوق الذکر است.
مریدی گفت:چنانچه مودیانی که مشمول بهره مندی از تسهیلات تبصره ماده100 می باشند وپیش از این دستورالعمل اظهارنامه عملکرد سال95 را تسلیم نموده اند،چنانچه متقاضی استفاده از این تسهیلات باشند،می توانند تا پایان خردادماه سال جاری با مراجعه به سامانه تسلیم اظهارنامه الکترونیکی ( به نشانی www.tax.gov.ir) وانتخاب گزینه اظهارنامه جایگزین فرم تقاضای بهره گیری از تسهیلات تبصره5را تکمیل ورسید آن را دریافت نمایند.
وی تاکید کرد:سامانه 1526این اداره کل 24ساعته در خدمت مودیان محترم مالیاتی وپاسخ به سئوالات مطروحه می باشد.

ثبت نام و تسلیم اظهارنامه
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان تاکید نمود:صاحبان  محترم مشاعل درثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی عملکرد سال 1395 باید موارد زیر را مورد توجه قراردهند::
وی گفت:چنانچه صاحبان مشاغل براساس مجوزصادره ازمراجع ذیصلاح ( مانند پزشکان ، و کلا، کارشناسان رسمی دادگستری ، مهندسین مشاور و ...) بیش ازیک محل فعالیت برای همان مجوز داشته باشند، برای تمامی این محل ها فقط یک ثبت نام صورت گرفته ویکی ازاین محل ها بنا براعلام مودی به عنوان محل اصلی فعالیت مشخص و سایر محل ها به عنوان شعبه منظور خواهد شد ( درصورت عدم انتخاب مودی ، تعیین محل اصلی فعالیت به تشخیص سازمان امورمالیاتی خواهد بود). این مودیان می بایست صرفا\" یک اظهارنامه برای تمام این محل های فعالیت تسلیم نمایند.
وی گفت:چنانچه صاحبان مشاغل دریک محل بیش ازیک فعالیت شغلی داشته باشند ، مکلف به یک ثبت نام برای کلیه فعالیت های شغلی محل مذکور وارائه یک اظهارنامه برای آن محل می باشند.
وی افزود:چنانچه یک مودی دارای فعالیت های مختلف ( اعم ازانفرادی یا مشارکتی ) درمحل های متعدد باشد ، باید برای هریک ازمحل های فعالیت خود ، به صورت مجزا ثبت نام نموده واظهارنامه مالیاتی مربوط را تا سررسید مقرر حسب مورد درقالب های انفرادی یا مشارکتی بطور جداگانه تسلیم نماید.
مریدی اظهارداشت:درمورد کارگاه ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنها ایجاد دفتر یا فروشگاه دریک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید ، مودی می تواند برای کلیه محل های مذکور یک ثبت نام به نشانی که به عنوان محل اصلی فعالیت اعلام می نماید، انجام داده ویک اظهارنامه واحد برای این محل های فعالیت ارائه نماید.
وی گفت:مشاغلی که بصورت مشارکت مدنی اعم ازقهری یا اختیاری اداره می شوند ، باید به عنوان یک مودی ( درقالب مشارکت ) درنظام مالیاتی ثبت نام نموده وشناسه مشارکت مدنی دریافت کنند. صاحبان مشاغل مذکور مکلفند درزمان ثبت نام ، اطلاعات مورد نیاز کلیه شرکاء ونسبت سهم هرشریک را اعلام نمایند. این مودیان باید اظهارنامه مالیاتی خود را درچارچوب یک فرم اظهارنامه مشارکتی تسلیم نمایند.
مریدی افزود:چنانچه چند مودی با مشاغل متفاوت یا یکسان ، بدون وجود رابطه شراکت ، دریک محل فعالیت دارند، هریک ازمودیان باید به طور مجزا درنظام مالیاتی ثبت نام وتا سررسید مقرراظهارنامه مالیاتی خود را ارائه نماید.
 وی گفت:مودیانی که دربخشی ازسال دریک محل فعالیت داشته و دربخشی دیگر درمحل دیگری فعالیت نموده اند ، باید با مراجعه با سامانه ثبت نام ، نسبت به اصلاح تاریخ شروع وخاتمه فعالیت هرمحل اقدام وبرای هرمحل ، بطور جداگانه اظهارنامه تسلیم نمایند.
وی افزود:مودیانی که در یک مکان بیش ازیک فعالیت داشته وقبلا با توجه به موضوع فعالیت دربیش ازیک بند ازبندهای الف ، ب و ج موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم پیش ازاصلاحیه 31/4/1394 ثبت نام نموده اند ، برای عملکرد سنوات 1395 وبه بعد مکلفند با توجه به مفاد ماده (2) آئین نامه اجرایی موضوع ماده 95 ق.م.م اصلاحیه مصوب 31/4/1394 ثبت نام خود را ویرایش کنند وتحت یکی ازگروه بندی های سه گانه جدید قرارگیرند ومتناسب با آن اظهارنامه مالیاتی خود را تا سررسید مقرر تسلیم نمایند.وی همچنین در خصوص آن دسته ازصاحبان مشاغل که  شرایط بهره مندی ازتسهیلات مالیات مقطوع تبصره5 ماده 100 اصلاحی مصوب 31/4/1394 قانون مالیاتهای مستقیم رادارند ،نحوه تعیین مالیات  وپرداخت آن را به شرح ذیل اعلام نمود:
مریدی گفت:بنابه اختیارات حاصل ازمفاد تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم ، به منظور تکریم وجلب رضایت مودیان محترم مالیاتی وتسهیل وتسریع درقطعیت پرونده های مالیاتی صاحبان مشاغل ، سازمان امورمالیاتی کشور آن دسته ازصاحبان مشاغل گروه سوم ماده 2 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم ( مصوب 31/4/1394) که میزان فروش کالا و خدمات سال 1395 آنها کمتر از(000/000/560/1 ریال ) باشد ، را ازانجام بخشی ازتکالیف مقرردرقانون مذکور معاف کرده ومالیات مودیان مذکور را به صورت مقطوع تعیین و وصول می نماید.
نحوه تعیین مالیات و پرداخت آن
مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان گفت:میزان مالیات عملکرد سال 1395 برای صاحبان مشاغل گروه سوم که دارای شرایط فوق الذکر باشند ، با افزایش (8) درصد نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1394 به صورت مقطوع تعیین ومبلغ آن برای مودیانی که  امکان پرداخت یکجا ، تا پایان خرداد ماه را ندارند ، حداکثر تا (4) ماه به صورت مساوی تقسیط می گردد . برای بهره گیری ازاین تسهیلات ، مودیان باید تقاضای خود را درهمان مهلت تسلیم اظهانامه با تکمیل فرم مربوط درسامانه تسلیم اظهارنامه الکترونیکی ( به نشانی www.tax.gov.ir ) به سازمان امورمالیاتی کشور اعلام و فرم رسید دریافت نمایند. عدم پرداخت به موقع مالیات یا اقساط ، مشمول جرایم موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود.
مودیانی که مالیات عملکرد سال 1394آنها حسب مورد با اعمال مقررات ازجمله مواد 137 و172 قانون مالیاتهای مستقیم ویا ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ، محاسبه شده ویا درطی سال 1394 به صورت کامل  فعالیت نداشته اند ، ابتدا باید مالیات سال 1394 آنها بدون رعایت موارد مذکور محاسبه وسپس مبنای رشد مورد نظر (8درصد) قرارگیرد.
وی تاکیدکرد:تسلیم اظهارنامه مالیاتی خارج ازچارچوب تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال 1395 به معنای عدم تمایل مودی به استفاده ازتسهیلات فوق الذکر است.
موارد خارج ازشمول تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای مالیات عملکرد سال 1395
وی گفت:درموارد زیرمودیان ، مشمول تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای مالیات عملکرد سال 1395 نمی شوند و برای اجتناب ازجرائم مالیاتی باید اظهارنامه خود را خارج ازچارچوب تبصره ماده قانونی موصوف درمهلت مقرر( پایان خرداد ماه ) تسلیم نمایند:
1-مودیانی که فرم مربوط را برای استفاده ازتسهیلات تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم ، درمهلت مقرر قانونی (31/3/1396) تکمیل وبه صورت الکترونیکی به سازمان امورمالیاتی کشور تسلیم ننمایند.
2- مودیانی که متقاضی اعمال مقررات قانونی راجع به کسر وجوه ازدرآمد مشمول مالیات خود ازجمله مفاد مواد 137، 165 و172 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص درآمد عملکرد سال 1395 هستند.
3- کلیه صاحبان مشاغلی که فعالیت ویا درآمد آنها به موجب قانون ازپرداخت مالیات معاف است ، ازقبیل مشمولین مواد 134 و142 وبند ل ماده 139 قانون مالیات های مستقیم ، موظف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند و درشمول تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم قرار نمی گیرند.
*نکته 1: مودیان محترم می توانند با مراجعه به \"راهنمای سریع تعیین گروه \"دروبگاه سازمان امورمالیاتی کشور (www.tax.gov.ir ) و پاسخ به سوالات مطروحه ، ازگروه مالیاتی خود مطلع شوند.
نکته2: آخرین مهلت تسلیم  تقاضای استفاده ازتسهیلات مالیات مقطوع تبصره ماده 100 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم تا پایان خرداد ماه سال جاری  می باشد.