دریا نیوزارشاد حامی خبرنگاران

دریانیوز: در چند روز اخیر شاهد دفاع تمام قد دکتر \"درویش نژاد\" مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان هرمزگان از حقوق خبرنگارانی بودیم که برای انجام مصاحبه و انتشارخبری تحت پیگرد قرار گرفته بودند که ایشان از ظرفیت های مختلف برای بسته شدن این پرونده استفاده کرد که بایستی به این دفاع دست مریزاد گفت و از ایشان تشکرکرد

، 10:21   /   کد خبر: 32531   /   تعداد بازدید: 233


دریانیوز: در چندروز اخیر شاهد دفاع تمام قد دکتر \"درویش نژاد\" مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی استان هرمزگان از حقوق خبرنگارانی بودیم که برای انجام مصاحبه وانتشارخبری تحت پیگرد قرار گرفته بودند که ایشان از ظرفیت های مختلف برای بسته شدن این پرونده استفاده کرد که بایستی به این دفاع دست مریزادگفت واز ایشان تشکرکرد.

\r\n

ایشان معتقد است که ارشاد بایستی همواره حامی خبرنگاران باشد و از طرفی دیگر مسئولان هم بایستی سعه صدر داشته باشند و به هر بهانه نخواهند که با خبرنگار برخورد شود.خبرنگاران زبان گویای جامعه هستند که بدون قضاوت ،انعکاس دهنده اخبار و گزارش ها در بخش های مختلف هستند.آنها از بسیاری از حقوق خود می گذرند وسختی هایی را متحمل می شوند تا به وظیفه اطلاع رسانی خود عمل کنند وجامعه را آگاه سازند ودر این راه از هیچ تلاشی فروگذار نیستند.

\r\n

متاسفانه در استان هرمزگان سعه صدر برخی از مدیران و مسئولان بسیار اندک است و حتی حاضرنیستند قبول کنند که خبرنگار درچارچوب قانون مطبوعات فعالیت کند. بااین شرایط نیاز است که همینطور حمایت ارشاد وحتی سایر دستگاه از رسانه هابیشترشود که بحمدا... دستگاه امنیتی استان هم همین ایده حمایت از رسانه ها رادرچندسال اخیر از خود نشان داده است.

\r\n

درواقع بایستی شرایط به گونه ای باشد که خبرنگاران رسانه ها درچارچوب قانون مطبوعات بتوانند آزادانه فعالیت کنند و به عنوان پل ارتباطی بین مردم ومسئولان عمل کنند تا بتوانند به وظیفه اطلاع رسانی خود عمل کنند وجامعه را به آگاهی لازم برسانند.

\r\n

از طرفی دیده می شود که استان هرمزگان علی رغم جایگاه ویژه اقتصادی واستراتژیک درکشور وحتی منطقه ، اما این استان در محرومیت مانده است که نیاز است رسانه ها در اطلاع رسانی از مشکلات هرمزگانی ها تلاش کنند ومدیران دستگاه های اجرایی هم بایستی از انعکاس خواسته های مردم ومشکلات مناطق مختلف استقبال کنند.

\r\n

ازطرفی قانون هم حق پاسخگویی را به دستگاه های اجرایی قائل شده است تا اگر نسبت به موضوعی می خواهند پاسخ دهند، جوابیه صادر کنند ورسانه ها هم موظف به انتشار جوابیه هستند. بطوریقین مدیرانی که از انتقادها استقبال می کنند ومعتقدند که رفع مشکلات وخواسته های شهروندان گامی در ارتقای خدمت رسانی به مردم است، بطور یقین در مدیریتشان موفقیت بیشتری کسب خواهند نمود و دعای مردم هم بدرقه راهشان خواهد شد.

\r\n

اطلاع رسانی حق و وظیفه رسانه هاست ونمی توان خبرنگار ورسانه ای را بخاطر انجام وظیفه اش مورد بازخواست قرارداد که اگر چنین فضایی در جامعه ای حاکم شود ، باب اطلاع رسانی بسته می شود.

\r\n

علی زارعی