دریا نیوزبلاتکیفی ساکنان همسایه "بهشت بندر" "سنگ کن شرقی"بندرعباس، مرغ یاشترمرغ؟

دریانیوز: اینجا همسایه جنوب شرقی \"بهشت بندر\" درمرکز اقتصاد کشور است که بیش از نیم قرن زودتر از بهشت بندر ساکنانی داشته است که نسل اندرنسل دراین منطقه زیسته اند وسال هابا صدای صعود وفرود هواپیماها انس گرفته اند

، 12:41   /   کد خبر: 32507   /   تعداد بازدید: 441


دریانیوز: اینجا همسایه جنوب شرقی \"بهشت بندر\" درمرکز اقتصاد کشور است که بیش از نیم قرن زودتر از بهشت بندر ساکنانی داشته است که نسل اندرنسل دراین منطقه زیسته اند وسال هابا صدای صعود وفرود هواپیماها انس گرفته اند .اینجا نخلستان هایی وجود داشته است که آثارشان همچنان پابرجاست.آثار زیست از زمان های بسیار دور براین پهنه پیداست. سال ها قبل اما بلواری که نام \"خلیج فارس\" بر آن مزین شد، سنگ کن را به دونیمه شرقی وغربی تقسیم کرد و همین شد که برخی می گویند شرقی ها در حریم شهر نیستند وحاشیه هستند ونباید خدماتی به آنها داده شود واینگونه می شود که نه ارگان های مرتبط با شهر ونه ارگان های مرتبط با روستا حاضر می شوند به آنها خدمات چندانی دهند و در زمان درخواست خدمات، دستگاه های خدماترسان ،توپ رادر زمین یکدیگر می اندازند.توپی که صاحبش تاکنون مشخص نشده است وبرخی از مسئولان وعده می دهندشایدتاپایان سال تکلیف این توپ مشخص شودکه درکدام زمین باآن بازی شوند وسنگ کن نشینان شرقی مجبورند ماه های دیگر صبرکنند و منتظر بمانند.
اینجا گویافرزند ناخواسته وناخوانده شهر است. مسئولان ازیک طرف می گویند از میدان تره بار به سمت غرب جزو شهر محسوب می شود وجالب اینجاست که  چندکیلومتر به سمت غرب و در ضلع غرب فرودگاه ،منطقه ای وجود دارد که برخی خانواده ها چندین نسل اندر نسل دراین مکان زندگی کرده اند ونخل های سربریده و سرشکسته هنوز گواهی از سکونت دیرینه ساکنان دراین منطقه دارند.ساکنانی وجود دارند باسنین بیش از پنجاه وشسصت سال که از زندگی پد،پدربزرگ، پدرپدربزگ  واجدادشان دراینجا می گویند.
اما در این سال ها ساکنان \" سنگ کن شرقی\" از بسیاری از امکانات وخدمات  محروم بوده اند و کمتر به آنها توجه شده است، اما اگر دیواری به دورخانه شان احداث کرده اند ویاخواسته خانه فرسوده شان را بازسازی کنند، اجازه نداشته اند وتوسط ارگان هایی تخریب شده اند.
سال هاپیش  باهمیاری مردم وخیرین،  مسجدی را در کنارقدمگاه امام حسن مجتبی ( ع) این محله قدیمی بنا کرده اند که سه وقت روز نماز در آن برگزار می شود وادعیه وآموزش های قرآنی و... برگزارمی شود وبه عنوان پایگاه تجمع نوجوانان وجوانان و... برای برنامه های فرهنگی ومذهبی تبدیل شده است،اما حمایت چندانی نمی شوند. کوچه های سنگ کن، خاکی وفاضلاب روان و محله هم بدون نانوایی، پارک ،زمین ورزشی، فضای فرهنگی وتفریحی  و... است.
شغل دیرینه ساکنان ،صیادی است که بدلیل نداشتن مجوز صیدباشناور ، باتور وبصورت سنتی صید دارند وروزی شان را از دل دریا طلب می کنند.بیشتر خانواده ها درفقر ومحرومیت بسرمی برند ، اما هیچگونه خدماتی به آنها نمی دهند. بیشترمسئولان ،آنها را در محدوده شهری نمی دانند واز ارائه خدمات مناسب به ساکنان خودداری می کنند.
 کوچه هاخاکی وتاریک  هستند و ساکنان  در تاریکی شب وسحرگاهان مجبورند در تاریکی به مسجدبروند ونماز بخوانند ودر بارندگی ها ،محله در تصرف باران ودانش آموزان نمی توانندبه مدرسه بروند.
از مدرسه و اماکن ورزشی و تفریحی وپارک دراین محله خبری نیست و مردم در بدترین شرایط زندگی می کنند. جوانان محله پیگیرندکه برایشان در کنار مسجد، پارک وزمین ورزشی بزنند تاهم تفریح و ورزش کنند وهم به مسجد بروند، اما تاکنون اجابت نشده است وزمین جلوی مسجد محل تجمع زباله،نخاله وحیوانات شده است.
سئوال اساسی ساکنان این محله این است که این محله جزو شهر است یا روستا؟ اگر جزو شهر است، پس چرا ازبسیاری از امکانات وخدمات محروم است واگر روستاست ،چرا شورای روستا و دهیاری ندارد.ساکنانش می گویند حال که سال ها شهرداری محله را آسفالت نمی کند، شاید اگر به عنوان روستا بودیم، بنیادمسکن درروستا طرح هادی را اجرا کرده بود ولاین بندی شده بود و روشنایی داشته وکوچه ها نامگذاری شده بود.خودمان شورا داشتیم ودهیار تعیین می کردیم ودهیار پیگیر امورات روستا می شد. حداقل برخی از خدمات در روستا ارائه می شد. اما درحال حاضر فقط درانتخابات ،کاندیداهای شورای شهربه محله می آیند و وعده های جذاب برای رفع مشکل می دهند، اماپس از کسب رای اعتماد اهالی وراه یافتن به صحن شورا، شهروندان وساکنان اینگونه محلات فراموش می شوند. زمان رای گیری ،جزو شهریم وبایدبه کاندیداهای شورای شهر رای دهیم ،اما پس از انتخابات می گویند درحریم شهر نیستم ونمی توانیم خدمات شهری ارائه دهیم.بالاخره مانده ایم که ما \"مرغیم یاشترمرغ؟\" .
تکلیف ماراروشن کنند که  محله در شهر است  روستا؟ مردمان ولایتمدار این دیار که درصحنه های مختلف از جمله راهپیمایی ،انتخابات و... مشارکت گسترده ای دارند، از دولتمردان می خواهند که مشکل این منطقه راتعیین تکلیف کنند وخدماتدهی به آنان را افزایش دهند.
خانه عالم ،پارک،مجموعه ورزشی و... برایشان  احداث کنند و کوچه هایشان را آسفالت کنند.به املاک شان سند دهند. روشنایی محله راتامین کنند تا امنیت ارتقاء یابد.تاکسی واتوبوس برایشان درنظربگیرند .برای دختران وزنان محله دوره های آموزش فنی وحرفه برگزار کنند وبازار کارهای خانگی برایشان فراهم کنند.ساکنان سنگ کن شرقی می گویند:ما ایرانی هستیم و هرمزگانی وجزئی از شهر بندرعباس. پس را مارا از بسیاری از خدمات محروم کرده اند وگاهی برخوردهای نامناسب را شاهدیم.ما از دولتمردان می خواهیم تکلیف این منطقه قدیمی درهمسایگی ومقابل منطقه  تازه تاسیس \"بهشت بندر\" را مشخص کنند تا بوی خدماتی که به بهشت بندرنشینان  داده می شود، به مشام سنگ کن نشینان هم برسد.

\r\n

علی زارعی