دریا نیوزعذرخواهی زیبا

، 13:51   /   کد خبر: 32042   /   تعداد بازدید: 227


عذرخواهی زیبا

دریانیوز: فرهنگ عذرخواهی اگر درجامعه داشته باشیم،ازبروز بسیاری از مشکلات،زدوخوردهاو... جلوگیری می شود و زیباتر زمانی است که فرهنگ عذرخواهی دربین مسئولان باشد.روز شنبه ستادتخلفات شهرداری دیوار خانه پدرومادر شهید"آشوری" رادر محله کوی ملت تخریب کرده بودندکه منجربه ناراحتی وغصه دارشدن این پدرومادر شهیدشده بودند وحرف های نامناسبی را هم شنیده بودند که در روز یکشنبه شهردار منطقه۳بندرعباس باحضور در خانه والدین شهید ،ضمن عذرخواهی به پرسنل خود دستور داد دیوار وسرویس بهداشتی این خانه پدرومادرپیر وعصابدست شهید را بازسازی کنند.

اگرچه برخورد شهردار تاحدی باعث التیام درد این والدین شهید شد ودر واقع به گفته شهردارمنطقه ۳پرسنل ستادتخلفات اطلاع نداشتند که آنها خانواده معظم شهداهستند وپرسنلی که صحبت های ناروا را نسبت به شهید وخانواده شهید داشته بودند،توبیخ شده بودند ،اما نکته حائز اهمیت نحوه زندگی پدرومادر شهدایی است که هنوز درقیدحیات هستند ودرحاشیه شهرهاوروستاوبابدترین شرایط ممکن زندگی می کنند.این نوع زندگی درواقع درشان کسانی نیست که فرزندان خودراتقدیم این آب وخاک کرده اند .زندگی رقت باری دارند.خانه های بسیارنامناسب برروی تپه های است که حتی سال هابدون آب وبرق زندگی کرده اند وهیچ کس هم آنها را ندیده است.گاهی هم دولت زمینی به آنهاداده است وگاهی یک قطعه زمین به دوخانواده شهیدتعلق گرفته است و آنهاچون توان مالی برای ساخت خانه نداشته اند،زمین رافروخته اند ودرحاشیه شهر دواتاق محقر ساخته وزندگی می کنندکه هرروز از یک طرف شهرداری آنهاراتهدیدمی کندکه این زمین که کوه را تخریب وتسطیح کرده اید وخانه ساخته اید ،تصرفی است واز یک طرف حوادثی مانند زلزله و.... خانه آنها را تهدید به تخریب می کند .واقعا این زندگی وخانه درشان کسانی نیست که جوانان خود راتقدیم نظام وانقلاب کرده اند؟ خانه هایی که بربلندای پرتگاه قرار دارد .خانه پدرومادرشهید آشوری در مکانی است که رفت وآمد به آنجابسیار به سختی حتی برای جوانان میسر است.درضلع شمالی خانه شان که مسکن مهر قرار گرفته است،اگر که راه وشهرسازی آنرابه  شهرداری واگذارنماید،آنها می توانند مسیری احداث کنند که خانواده شهید راحت تر رفت وآمد کنند.زیرا رفت وآمد از ضلع جنوب بسختی ممکن است و والدین شهید وبخصوص مادرشهیدبه هیچ وجه نمی توانند از کوه ها پایین بروند وبایستی توسط دیگران برده شوند.

آیا بایستی خانواده شهدا وجانبازان  اینقدرموردبی مهری قرارگیرند.؟پدر ومادران پیری که کم توقع هستند و هیچ انتظاری از مسئولان ندارند، آیابایستی اینگونه مورد بی مهری قرارگیرند؟آیا نباید همه دستگاه ها برای رسیدگی به وضعیت زندگی این شهدا وارد گود خدمترسانی شوند؟هنگامی زندگی پدر ومادر شهید "آشوری" را می بینید که دراتاق هایی که ۲۴سال قبل در حاشیه ترین نقطه کوی ملت ساخته اند وحال فرسوده وترک خورده اند وهشت سال بدون آب وبرق زندگی می کردند، دل انسان به دردمی آید.بنظرمی رسد با وضعیت فعلی، مسئولان ومتولیان این وضعیت را بایستی تغییردهند واعتبارات ویژه ای به این بخش اختصاص دهند،زیرا این شرایط زندگی واین نوع برخورد زیبنده خانواده معظم شاهد وایثارگر نیست.

علی زارعی