دریا نیوزلزوم رفع مشکلات آب روستائیان

دریا نیوز: رفع مشکلات روستائیان در خصوص کاهش هزینه های آب مصرفی ضروری است.

، 12:17   /   کد خبر: 32038   /   تعداد بازدید: 255


رفع مشکلات روستائیان در خصوص کاهش هزینه های آب مصرفی ضروری است.

اقدامات  موثر و پیگیری های  انجام شده توسط "احمد مرادی"  نماینده  مردم شریف  بندرعباس،قشم ،ابوموسی ، حاجی آباد و بندرخمیر، مشکلات روستائیان در خصوص هزینه های آب مصرفی را مرتفع نمود.

به گزارش "دریا"؛"مرادی" تامین آب آشامیدنی را یکی از نیازهای اساسی مردم و از مولفه های شاخص و تاثیر گذار توسعه روستاها دانست و گفت : تامین آب آشامیدنی  ضمن ارتقای شاخص بهداشتی و سلامتی مردم، نقش موثری در جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها و در نتیجه ماندگاری جمعیت و رشد و توسعه روستاها  را در برخواهد داشت.

وی اظهار داشت : مسـائل وموضوعـات موجـود درخصـوص تامین هزینه های آب آشـامیدنی روسـتائیان یکی از عمده ترین مواردی است که باید به آن پرداخت و کاهش هزینه های آب مصرفی به روستائیان یکی از مهم‌ترین درخواست‌های مردم می باشد.

مرادی با اشاره به هـدف بررسـی مسـائل عمـده تاثیرگـذار در امرآبرسـانی بـه روسـتاها وبرنامـه ریـزی جهت کاهش هزینه های آب مصرفی روستاییان خاطر نشان ساخت: بایسـتی بابرنامـه ریـزی هـای اصولـی ومـدون تـلاش شـود تـا آبـی کـه بـا زحمـت وتحمیل هزینـه بدسـت مـی آیـد، به راحتـی ازدسـترس خارج نشو د و از طرفی با کاهش هزینه های آن ،مطالبات مردم بررسی و مشکلات آنان رفع گردد.

  نماینده  مردم  بندرعباس،قشم ،ابوموسی ، حاجی آباد و بندرخمیر بیان نمود: البته باید در این شرایط بحرانی، مردم نیز مصرف آب  را مدیریت  نمایند .

"مرادی" نماینده پرتلاش مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه درســایه نظــام جمهــوری اســلامی، کارهــای زیــادی درســطح روســتاها انجــام شــده اســت،اظهــار داشــت: امیدواریــم مســائل ومشــکلات موجود در خصوص کم آبی و کاهش هزینه های آب مصرفی روستاییان بــا همدلــی وهمزبانــی مــردم ومســئولان مرتفــع گــردد.