دریا نیوز







شهدا شرمنده ایم

، 11:35   /   کد خبر: 32030   /   تعداد بازدید: 295


شهدا شرمنده ایم که فراموش تان کرده ایم. فراموش تان کرده ایم که رفته اید وآرمان واهدافی داشته اید.هدفتان را هم فراموش کرده ایم.می گفتند که می خواهید ارزش های اسلام زنده بماند .می خواهید کشورتان به دست دشمنان واستعمارگران نیفتد.می خواهید درمقابل دشمنان بایستید تافردا پدرومادرانتان به شما افتخار کنند که فرزندان شان باعث شدند کشور امن بماند و وجبی از خاکش به یغما نرود.می دانم که فکر نمی کردید که آرمان هایتان به زودی فراموش شودو برخی پس از گرفتن پست ومقام ،به آرمان های تان پشت پابزنند. حتی برخی ها حرمت همرزمان وپدرومادرانتان را هم نگه نمی دارند.وقتی که دیوارخانه پدرومادر پیرتان را تخریب می کنند وپدرومادرتان می گویند که خانواده شهید هستند،کسانی که گویاشهدا وخانواده شهدا را هم نمی شناسند،پاسخ می دهند همه خانواده شهیدند، شما متخلف هستید و... .گویااین افراد باخانواده های شهدا قهرند که اینگونه پاسخ می دهند ومی گویند نامی ازشهید نبرید.چرا حرمت خانواده شهدا نگه داشته نمی شود؟ چرا حرمت پیران نگه داشته نمی شود؟ آیابایستی باخانواده شهدا وجانبازان اینگونه رفتارمی شود؟پیرمردوپیرزنی که جوان خود رابرای حفظ انقلاب ونظام می دهند،آیانباید حرمت شان نگه داشته شود؟آیا نباید بااحترام با آنها برخورد شود؟ گاهی پدرشهیدرابه سرای سالمندان می برند وگاهی قبوض نجومی آب برای جانبازی صادر می کنند وهنگامی که رسانه ای می شود ،مسئول مربوطه بجای رفع مشکل ،بالحنی خاص وطلبکارانه  می گوید حال که مشکلش رسانه ای شده است، من هم مشکلش را برطرف نمی کنم. برخی هم از کم مهری مسئولان می گویند.برخی از مسئولان فراموش کرده اند که این مسئولیت وپست ومقام حاصل خون شهداست وآنهاهم بایستی پاسدار خون شهدا وجانفشانی جانبازان باشند.در دنیا بازماندگان کشته شدگان کشورشان راتاچندین نسل تکریم می کنند،اما اینجا حتی خودجانبازان وخانواده هایشان وخانواده های شهدا گاهی کم لطفی در حقشان می شود وحرمت شان شکسته می شود.شهداشرمنده ایم که می بینیم ومی شنویم که برخی ها حتی  حرمت خانواده های شهدا وجانبازان رانگه نمی دارند و  برخی هم برخون های مقدس تان پشت پا می زنند وکتاب ارزش ها وآرمان های تان را مطالعه نمی کنند.شرمنده ایم که فقط می گوییم شهدا شرمنده ایم وکاری برایتان انجام نمی دهیم.شهداشرمنده ایم که فقط از شما دم می زنیم وراهتان را فراموش می کنیم وحتی گاهی برخلاف راهتان می رویم و می گوییم که ما در راه شهدا هستیم.شهدا شرمنده ایم که مسئولان فرهنگی ،جوانان را با شما آشنا نکرده اند.شهداشرمنده ایم .... .

علی زارعی