دریا نیوزعذرخواهي شهردار از پدرومادرشهيد «آشوري»

دریا نیوز:  ساعت يک ونيم عصرشنبه، يکي از اهاي محله کوي ملت بندرعباس که فعال قرآني هم است ،مطالب وتصاويري رابرايم ارسال کرد واظهارکرد که صبح امروز ديوارخانه پدرومادر شهيدي را در اين محله تخريب  کرده اند وپدرومادرشهيد ناراحت ونگران در حياط بي ديوار  غصه دار نشسته اند.

، 13:38   /   کد خبر: 32029   /   تعداد بازدید: 515


 ساعت يک ونيم عصرشنبه، يکي از اهاي محله کوي ملت بندرعباس که فعال قرآني هم است ،مطالب وتصاويري رابرايم ارسال کرد واظهارکرد که صبح امروز ديوارخانه پدرومادر شهيدي را در اين محله تخريب  کرده اند وپدرومادرشهيد ناراحت ونگران در حياط بي ديوار  غصه دار نشسته اند.

 بغض گلويم را مي گيرد واشک در چشمانم حلقه مي زند واز خود مي پرسم که چه شده است که دوباره بي مهري به خانواده شهيدي را شاهدهستيم.چندماه پيش از کم لطفي برخي از مسئولان به جانباز اعصاب وروان بندرعباسي سلسله  گزارش هايي را منتشر کرديم که منجربه حضور معاون سياسي امنيتي استاندار درمنزل اين جانباز ودستور براي رفع مشکلاتش شد.اما اين بار بايستي گزارشي را از پدرومادر پير وعصابدستي منتشر کنيم که «نعمت ا...» فرزند بزرگ شان در سال 65در منطقه عملياتي «سومار»در24سالگي به  شهادت رسيده است. خودشان درسال71در اين منطقه که فقط کوه وتپه بوده است، مي آيند وآنرا صاف کرده وسرپناهي براي خودساخته اند.تا هفت هشت سال بدون آب وبرق زندگي مي کرده اند و همسايه اي اطرافشان نبوده است.از همسايه  هاي دور آب براي خود بامشقت مي آورند.درآمدشان فقط حقوق اندکي  است که از بنيادشهيد دريافت مي کنند وتوان ديوارکشي مناسب به دورخانه اش ندارد.تعدادي بلوک بدون سيمان شدن وپلاستر به دورخانه گذاشته بودند.مدتي قبل باهرسختي مي شود ،ديواري بابلوک وسيمان به دورخانه محقرشان درست مي کند که  ستاد تخلفات شهرداري آنرا تخريب مي کند.پدر شهيد مي گويد در خواب بوديم که سروصدايي شنيديم،وقتيکه بيرون آمديم،ديديم که درحال تخريب ديوار خانه مان هستند.گفتم که ماخانواده شهيد هستيم.پاسخ شنيدم که همه خانواده شهيد هستند.بسيار ناراحت شدم ونتوانستم کاري انجام دهم وديگر چيزي بگويم.دختروپسرشان هم که آنجا بودند،مي گويند براي امنيت داشتن،پدرمان به سختي ديواري به دورخانه کشيده اند که آنراخراب کرده اند.پدرمان توان مالي چنداني ندارد وبا اين تخريب خسارت زيادي به آنها وارد مي شود.آنها هم متعجب هستند که چرا مشکلي که از مشکلات خانواده شهدا حل نمي شود،مشکل ديگري به مشکلاتشان افزوده مي شود؟ پسرش مي گويد تاقبل از اجراي طرح مسکن مهردرشمال محله ،اينجا فقط تپه ودره بود.الان درچندسال اخير تعدادي همسايه به خانه پدرمان اضافه شده است.اما وضعيت کوچه هاچندان مناسب نيست.پسرش راست  مي گفت .مانيزبه سختي به اين محله ومحل زندگي خانواده شهيد «نعمت ا... آشوري» رفتيم.بخشي از مسير رابا خودرو وبخشي رابا پاي پياده از تپه ها بالا رفتيم.مسيري که صعب العبور است.

  ازشعارتاعمل

باخود مي انديشم واقعا جايگاه پدرومادر شهيد اين است که سه دهه در چنين شرايطي زندگي کنند؟ خانه اي بدون امکانات وحتي اجازه ندارند به دور اتاق هاي محقرخانه شان ديوار بکشند تا امنيت داشته باشند.مگرهمه شعار تکريم خانواده معظم شهدا را نمي دهند؟پس درعمل که برخلاف شعار عمل مي کنند.مادري که توانايي راه رفتن راحت بدون کمک ندارد.پدرپيرعصابدستي که مدتي قبل تحت درمان بوده است.پدرومادري که فرزندجوان ورشيدشان را تقديم انقلاب وکشور کرده اند تا آرامش داشته باشيم،اماخودشان آرامش ندارند.به آنها رسيدگي نمي شود.مشکلات شان برطرف نميشود ومشکلاتي برايشان ايجاد مي کنند وحرف هايي به آنها مي زنند که دلشان را به درد مي آورند.مي شنويم ومي خوانيم وگاهي مي بينيم که دربرخي از کشور حتي تاچندنسل از فرزندان کشته شدگان مدافع کشورشان تکريم عملي مي کنند ومايحتاجشان را برآورده مي کنند،اما دراينجا حتي پدر ومادر شهيد تکريم نمي شوند وبالحن نامناسب با آنها برخورد مي شود.درواقع خانواده معظم شاهدبايستي از جامعه ومسئولانش طلبکار باشند ،نه اينکه برخي ها بالحني بسيار نامناسب باآنان برخورد مي کنند که نمي توان بيان کرد.آنها فرزند خودرا دادند تابرخي به پست ومقام و... دست يابند،اما برخي از اين افراد فراموش کرده اند که خون شهدا باعث شده است که آنها به اينجا برسند وپابر روي خون شهدا مي گذارند. پدرومادر شهيدي که فرزندشان را داده اند،حق شان نيست که در اين وضعيت زندگي کنند.در خانه اي برروي تپه در حاشيه شهر و محقر وبدون امکانات که ديوارهايش شکاف دارند واحتمال ريزش هم وجود دارد ،سکونت دارند.آنها حتي براي امنيت بيشترخودشان اجازه ندارند باپس انداز خودشان ديواري به دورخانه شان راسيمان بزنند.درخواست شان به بنيادشهيد و نامه بنيادشهيد به شهرداري باپاسخ مناسبي مواجه نمي شود.حرمت خانواده شهيد نگه داشته نمي شود. .  پدرومادرشهيدي که فرزندشان براي حفظ امنيت کشور فدا شده است،حال خودشان امنيت چنداني ندارد واجازه ساخت ديواربراي ارتقاي امنيت شان ندارند.پدرومادر شهيد با چشماني محزون در حياط وبين بلوک هايي که ديوارشان راخراب کرده اند،نشسته اند و محزون هستند وعکس فرزندشهيدشان را در دست دارند وشايد بافرزندشان درددل مي کنند.ازناملايمات زندگي و بي مهري برخي هاشايد به فرزندشهيدشان شکايت کنند.دلم مي گيرد،وقتي نگاه هشان را مي بينم وناخوداگاه به ياداين جمله مي افتم که «شهدا شرمنده ايم». شرمنده ايم که بسياري از مديران شما را فراموش کرده اند.خانواده هايتان رافراموش کرده اند.آرمان هايتان را فراموش کرده اند.پدرومادربرخي از  شهدا درشرايط بسيار نامناسبي زندگي مي کنند.کسي صدايشان را نمي شنود.در حاشيه هستند و کسي خانواده شهيد حاشيه نشين را نمي بيند.

  عذرخواهي شهردار

روز گذشته نيز «روح ا... مرادي زاده» شهردارمنطقه 3بندرعباس از اين منزل بازديد کرد وضمن عذرخواهي از برخورد صورت گرفته باپدرومادر  شهيد ،گفت: بدليل تماس هاي مکرر اهالي  با سامانه1837 وارائه گزارش مبني برساخت ديوار اين خانه،ديوار تخريب شد و پرسنل ستاد تخلفات شهرداري از اينکه ايشان، خانواده معظم شهدا هستند اطلاع نداشتند واگر هم برخوردي نامناسب اتفاق افتاده است،از پدرو مادرشهيدعذرخواهي مي کنم.وي درهمان محل دستور دادکه مصالح ساختماني آورده شود و شهرداري ديوار وسرويس بهداشتي را بسازند.وي البته اذعان دارد که اين وضعيت زندگي وخانه در شان اين خانواده معظم شهيد «آشوري» نيست.وي گفت:درحال تشکيل شناسنامه محلات هستيم و دراين طرح ،خانواده معظم شاهد وايثارگر راشناسايي مي کنيم که بطور مرتب با آنها ديدارکنيم.«غلام فتح آبادي» رئيس بنيادشهيد وامورايثارگران بندرعباس نيز درگفتگو با خبرنگار «دريا» گفت: هموار سياست بنيادشهيد مبني بررفع مشکلات خانواده معظم شاهد وايثارگر  مي باشد و وضعيت اين خانواده موردبررسي قرار مي گيرد که اگر اين خانواده معظم شهيد زمين مسکوني دريافت نکرده باشد،  اين خانواده رابه راه وشهرسازي  جهت واگذاري زمين معرفي مي کنيم.همچنين به اين خانواده تسهيلات دوازده ميليون توماني از صندوق قرض الحسنه شاهدوايثارگر ده روزه اعطاء مي شود.

علی زارعی