دریا نیوزتوپ شهرسازی در زمین شهرداری

، 08:55   /   کد خبر: 32019   /   تعداد بازدید: 271


درحالی که بایستی ادارات متبوع وزارت راه وشهرسازی برای واگذاری اراضی در شهرها،بجث آماده سازی را هم مدنظرقرار دهند؛بی توجهی به این موضوع باعث بروز مشکلات زیادی برای ساکنان می شود.

راه وشهرسازی بایستی درواگذاری های به آماده سازی فضاهای سبز،ورزشی ،آموزشی،بهداشتی ،پیاده روسازی،آسفالت کوچه ها ومعابرو... نیز توجه داشته باشدونسبت به واگذاری اراضی باآماده سازی این اماکن اقدام نماید.اما متاسفانه در یکی دو دهه اخیر اراضی بدون آماده سازی واگذارشده اند ومردم پس از سال هاکه از سکونت شان می گذرد،دربرخی از مناطق حتی از پیاده رو،کوچه های آسفاته،پارک وفضای سبز ،مسجدو... بی بهره اند ودر خاک ها زندگی می کنند.از طرفی دیگر ساکنان این مناطق از شهرداری انتظار دارندکه نسبت به آسفالت کوچه ها ومعابر،احداث پارک وفضای سبز،پیاده روسازی و... اقدام کنند که شهرداری هم به ساکنان اعلام می کند که این وظیفه آنهانیست وسازمان واگذارکننده اراضی هم بایستی نسبت به آماده سازی اراضی اقدام می کرد واین فضاها راآماده می نمود.ازطرفی گاهی هم که دربرخی از مناطق ،شهرداری نسبت به ساخت پارک وفضای سبز براساس درخواست شهروندان اقدام می کند،راه وشهرسازی از اجرای این طرح ها جلوگیری می کند که درواقع عمران وآبادانی شهر بااین وضعیت به تعویق خواهد افتاد.متاسفانه نبود تفاهم وتعامل بین دستگاه های اجرایی باعث می شود که عمران وآبادانی شهرها لاک پشتی شود و مردم هم از این روند ناراضی باشند و وضعیت شهرک های نوساز دربرخی از بخش هامانند بافت های حاشیه ای وبافت های فرسوده باشند.هردو درفقر پیاده روها وکوچه های آسفالته واستاندارد ،پارک،اماکن ورزشی و... بسر می برندکه عامل موثر در اماکن وبافت های جدید،دولتی ها هستند که اراضی را می فروشند،اما به بحث آماده سازی توجه چندانی ندارند.حتی این وضعیت را در مسکن مهر هم می توان مشاهده کرد که باعث  نارضایتی ساکنان می شود.با وضعیت موجود که مردم از شهرداری انتظار این خدمات را دارند واز طرفی هم شهرسازی این خدمات رابایستی ارائه می کرده است که درادوار مختلف نشده است،هم اکنون تعامل وهمکاری راهکار رفع مشکلات موجود است وبطور یقین تقابل و دعواهای دستگاه های اجرایی وعمرانی باعث می شود ،خواسته های شهروندان وعمران وآبادانی شهر به کندی پیش رود.

شهروندان انتظار دارند در راستای خدمترسانی بیشتر دستگاه ها از پاسکاری توپ خدمترسانی در زمین همدیگر خودداری کنند و بدنبال رفع مشکلات شهروندان باشند.زیرا دود دعواها به چشم شهروندان می رود و خانواده های ساکن در این مناطق از بسیاری از خدمات رفاهی وآموزشی و... محروم خواهند شد

علی زارعی