دریا نیوزکودکان بدون حامی دولت:سوژه "کار و درس" یک شهروند

، 08:54   /   کد خبر: 32018   /   تعداد بازدید: 222


 

یکی از شهروندان با ارسال تصاویری از کودکانی که درحین کار کردن، درس هم می خواندند، ازماخواست که مطلبی دراین زمینه چاپ کنیم.دیدم موضوعی است که ارزش انعکاس راهم دارد.تصویر پسرانی است که وزنه ای راجلویشان گذاشته اند تا شهروندان خودشان را وزن کنند ودرآمدی نصیب شان شود واز آن طرف هم کتاب ودفتر هایشان را آورده اند که درس شان رابخوانند و تکلیف شان را بنویسند .روزانه صدهانفراز شهروندان ازکنار چنین صحنه هایی به راحتی عبور می کنند و هیچ توجهی به چنین صحنه هایی نمی کنند.برای برخی ها هم این صحنه هاتکراری شده است و حتی لحظه به این فکرنمی کنند که چه عاملی باعث شده است که کودکانی ،درس شان را در کوچه وخیابان ودرکنار بساط درآمدزایی بخوانند.فقط تعداد انگشت شماری مانند این شهروند به این موضوع توجه می کنند وبرایشان این سوال پیش می آید که چرا کودکان در این سن که بایستی در حال درس خواندن در کانون گرم خانواده شان باشند،مجبور می شوند کار هم بکنند؟ چه عاملی باعث شده که آنها تکلیف شان را درکنار ترازوهایشان انجام دهند وکتاب شان را همینجا بخوانند ؟چه عاملی باعث شده است که آنهانتوانند درفصل مدرسه فقط درس بخوانند و مجبور هستندکه  هم درس بخوانند وهم کارکنند.گرچه کارکردن وآشنایی بافرهنگ کار ،خوب است،اما بایستی بگونه ای زمینه فراهم شود که در فصل بیکاری و غیرمدرسه، کودکان کارکنند.البته کارکه نه،بهتر است حرفه وفن یادبگیرند تابرای آینده بتوانند از آن بهتر استفاده کنند.اما متاسفانه بدلیل شرایط مالی بسیار نامساعد برخی از خانواده ها ،گاهی می بینیم که حتی دانش آموزان مجبور به ترک تحصیل هم  می شوند.دانش آموزانی که بجای علم آموزی مجبور می شوند به اقتصادخانواده شان کمک کنند که چنین خانواده هایی بایستی تحت پوشش حمایتی دولت باشند ونیازی به کارکردن نداشته باشند. اما در حال حاضر زنان مانتویی بچه دربغل هم می بینیم که در چهارراه ها وداروخانه ها  در حال تکدی گری هستند. البته این موضوع باعث می شود که در واقع شهروندان ،نیازمندان واقعی راتشخیص ندهند وندانند که چه کسانی نیازمندان واقعی هستند وچه کسانی متکدی هستند وحتی از احساسات مردم سوء استفاده می کنند. بایستی سازوکارمناسبی برای حمایت نیازمندان واقعی جامعه داشته باشیم که متاسفانه درحال حاضر جمعیت زیادی در پشت  نوبت انتظار برای تحت پوشش قرار گرفتن درنهادهای حمایتی هستند. خانواده هایی مانند آن خانواده روستای "توکهور" میناب برای درمان فرزندشان درمانده می شوند وحتی نهادهای حمایتی حاضرنمی شوند که این کودک راتحت پوشش قراردهند. همین موضوع هم باعث می شود که کودکانی مجبور شوند در کنار درس خواندن، کار کنند ویاگاهی مجبور به ترک تحصیل شوند

علی زارعی

 

 

علی زارعیعلی زارعیعلی زارعیعلی زارعی