دریا نیوزاز گورخواب های "شهریار" تا "خورخواب های "بندرعباس

، 10:25   /   کد خبر: 32008   /   تعداد بازدید: 402


از گورخواب های "شهریار" تا  "خورخواب های "بندرعباس

دریانیوز: در چند روز اخیربحث گورخواب های شهریار تهران آنقدر داغ داغ بود که افراد مختلف نسبت به آن اظهارنظرکردند و تصمیماتی هم اتخاذکردند.شخصیت های سیاسی ،اجتماعی و... اظهارنظرهای متفاوتی داشتند.گورخواب هایی که گور رابهترین وامن ترین مکان برای زندگی وخواب یافته بودند.

اما نظیر چنین صحنه ای  از خواب و استراحت معتادان را می توان درخورهای بندرعباس دید.همان خورهایی که فاضلاب شهررا مستقیم و بدون ایست و بازرسی به سمت دریا هدایت می کنندتا محیط زیست دریارا نابودکنندوساحل را آلوده.اما خورخواب ها در داخل این خورها وزیرپل ها می خوابند وزندگی می کنند.روزهامی روندبه محلاتی مانندشهناز وموادشان راتامین می کنند ودرکوچه های تنگ وتاریکش ترزیق واستعمال می کنند وشب هابه زیرپل های خورهامی روندومی خوابند.شهناز همان محله ای که درضلع جنوبی آن سازمان ها ودستگاه های اجرایی و... قرار دارد و وضعیت اسفناک محله دیده نمی شودوعزمی برای تغییرش وجود ندارند.ساکنانش محبوس هستند. محبوس درخانه های فرسوده که اجازه نوسازی ندارند.محبوس درکوچه هایی که معتادان آنهارا محاصره کرده اندوپراز سرنگ های خون آلود و... هستند.محبوس در نامهربانی مسئولان ونگاه تحقیرآمیزبه ساکنان محرومش.محبوس در بی تفاوتی مسولان به کودکان ونوجوانانش وحتی جوانانش.اینجا مامنی برای معتادانی شده است که از تمام کشور به این منطقه آمده اند .معتادانی که خورخواب هستند وصدهانفر زن ومرد در خورها روزگار می گذرانند.همانطور که وقتی واردمحلات می شوند،هم کسی آنهارا نمی بیند.کسی به درخواست ساکنان برای جمع آوری شان اقدام نمی کنند.همان معتادانی که هرازگاهی درکوچه هاجان می دهند وپس از چندروز که اجسادشان متعفن شد، ساکنان متوجه می شود.دیگربرای کودکان ونوجوانان شهر دیدن هرروزه معتادان در خورهاوکوچه ها عادی شده است،مرگ شان هم عادی شده است.همانطور که برای مسئولان اینگونه شده است.اینجا خورخواب ها وکوچه خواب ها دیده نمی شوند.اینجا مدیرکل ،وزیر ورئیس جمهور درموردشان موضع گیری نمی کنند..اینجا دور از پایتخت است وصدایشان شنیده نمی شود.اینجا هیچکس دیده نمی شود وهیچ صدایی شنیده نمی شود.اینجا معتادان دیده نمی شوند،همانگونه که فقرا ،بیماران،ورزشکاران،کودکان.نوجوانان،جوانان ،روستائیان،کشاورزان،مردم بی آب میناب،حاشیه نشینان و... دیده نمی شوند.اینجا خورخواب هامانند گورخواب ها دیده نمی شوند..اینجاارزش مردم را می توان درمحلات حاشیه ای وروستاها دید که نشان می دهدچقدربرای مسئولان ارزش دارند.ازنوع فراهم کردن امکانات رفاهی،فرهنگی،ورزشی،تفریحی می توان فهمید که مردم حاشیه ای وروستایی برای مسئولان چقدر  ارزشمند هستند.حال چطورمی توان انتظارداشت که خورخواب ها دیده شوند؟

علی زارعی