دریا نیوزاثر استرس درابتلاي كودكان به بيماري هاي تب دار

، 04:11   /   کد خبر: 2810   /   تعداد بازدید: 663


دريانيوز : كودكاني كه در خانواده هاي پر استرس زندگي مي كنند بيشتر دچار تب مي شوند. به گزارش ساينس ديلي تحقيقات نشان مي دهد عملكرد سلول طبيعي كشنده كه بخشي از سيستم ايمني بدن است تحت شرايط استرس زا افزايش مي يابد در حاليكه در بزرگسالان اين عملكرد در اثر استرس كاهش مي يابد.
نتايج جالب توجه هستند زيرا نشان مي دهند ممكن است راههاي جديدي براي ارتقاء سلامت كودكان وجود داشته باشد. درحاليكه يك بيماري تب دار الزاما بد تر از بيماري هاي بدون تب نيست اما به هرحال تب مشخصه بيماري و اغلب نشانه وجود عفونت است. بنابراين افزايش وقوع تب در ميان كودكاني كه در معرض استرس مزمن قرار دارند بيانگر اين است كه بين استرس خانوادگي و آسيب پذيري نسبت به بيماري هاي عفوني ارتباط وجود دارد.
يكي از يافته هاي جالب اين تحقيق افزايش عملكرد سلولهاي طبيعي كشنده سيستم ايمني بدن كودكان در اثر قرار داشتن در معرض استرس مزمن است. اين سلولها اولين خط دفاعي بدن در برابر باكتري ها يا ويروس ها هستند.
بر اين اساس محققان اميدوارند انواع استرس هاي خانوادگي و مربوط به والدين را تعيين كنند كه منجر به افزايش بيماري ها مي شوند و نيز دريابند چه فرآيندهاي بيولوژيكي حساسيت پذيري به عفونت را كنترل مي كنند. اين محققان در نظر دارند با پي بردن به اين مسئله تدابيرو روشهايي را براي كاهش استرس در خانواده ها بكار برند و يا به كنترل بهتر آن كمك كنند تا در نهايت موفق به ارتقاء سلامت كودكان شوند.