دریا نیوزارتباط اضطراب دوران بلوغ با اختلال پانيك

، 03:57   /   کد خبر: 2802   /   تعداد بازدید: 610


دريانيوز : هرچه واكنش اضطرابي نوجوانان به تغييرات جسمي بلوغ بيشتر باشد احتمال دچار شدن آنان به اختلال پانيك بيشتر است.
به گزارش هلث دي ، محققان دانشگاه آركانزاس و ورمونت با بررسي تعدادي از نوجوانان دريافتند گروهي كه در دوران بلوغ حساسيت اضطرابي بيشتري داشتند و درواقع جزء گروه پر اضطراب طبقه بندي شدند از تحريكات بدني ناشي از تغيير تنفسي سه دقيقه اي بيشتر دچار ترس شدند.
در ميان نوجواناني كه در گروه كم اضطراب قرار گرفتند رابطه كمي بين بلوغشان با پاسخ اضطرابي به تغيير تنفسي مشاهده شد.
اين نتايج همراه با نتايج بدست آ‚ده از مطالعات قبلي نشان مي دهد كه افزايش حساسيت اضطرابي ممكن است ادراك مربوط به ترس (پانيك) را كه طي دوره بلوغ رخ مي دهد تقويت كند.
نوجواناي كه به تغييرات بدني دوران بلوغ پاسخ اضطرابي مي دهند اين رويدادهاي دوران بلوغ را بصورت تهديد كننده درك مي كنند و مي آموزند كه از ادراكات بدني بهراسند و درنتيجه آماده اختلال پانيك مي شوند.