دریا نیوزتاثير رژيم غذايي بر دستگاه ايمني بدن

، 03:04   /   کد خبر: 1962   /   تعداد بازدید: 617


دريانيوز : دانشمندان بر اين باورند كه چربي موجود در مواد غذايي بر نحوه عملكرد دستگاه ايمني ما تاثير مي‌گذارد و دريافته‌اند يكي از اولين مراحل فعاليت اين دستگاه به ملكولي كه به چربي‌ها متصل مي‌شود، وابسته است.
مطالعه فوق به شرح ارتباط بين مصرف چربي غذايي و التهاب كمك كرده مي‌تواند يكي از روابط مهم بين متابوليسم و پاسخ‌هاي ايمني باشد.
دريافت چربي (اسيدهاي چرب) طي سي سال گذشته به ميزان قابل توجهي تغيير كرده و همزمان بيماري‌هاي التهابي مانند آسم، آترواسكلروز و بيماري‌هاي اتوايميون مثل آرتريت در جهان افزايش پيدا كرده است.
اين مطالعه نشان داده است يك زير گروه از گلبول‌هاي سفيد به نام سلول‌هاي دندريتيك كه پاسخ‌هاي ايمني را آغاز مي‌كنند، براي عملكردشان به ملكول aP2 متصل شونده ، به اسيد چرب وابسته‌اند. اين احتمال وجود دارد كه اسيدهاي چرب مختلف يا سطوح كلي آنها عملكرد aP2 را در سلول‌هاي دندريتيك و از اين رو پاسخ‌هاي ايمني را تحت تاثير قرار دهد.
محققان مي‌خواهند بدانند آيا سطوح كل چربي يا انواع مختلف آن هستند كه عملكرد سلول دندريتيك را تغيير مي‌دهند.
به هر حال تغيير رژيم غذايي را مي‌توان مسوول تغييرات آشكار بيماري‌هاي التهابي طي 30 سال گذشته دانست.